Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

ADR pytania i odpowiedzi do egzaminu

Data publikacji: 9 kwietnia 2013 r.

Zdajesz egzamin ADR tu znajdziesz przykładowe pytania testowe.

Nowy rok przyniósł osobom które odnawiały lub wyrabiały sobie po raz pierwszy uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych nie lada zamieszanie.

Zamieszanie to było spowodowane w dużej mierze przez polityków oraz bezpośrednio przez Ministerstwo Transportu. Cała sprawa rozbiła się o brak nowych blankietów i kontrahenta który tak owe miał dostarczać, nowe blankiety w przeciwieństwie do starych są wykonane z tworzywa sztucznego. Zbyt późno ogłoszony przetarg dla firm które takie blankiety miały by dostarczać spowodował opóźnienia w stosunku do wchodzących przepisów co w rzeczywistości spowodowało brak możliwości wydawania przez urzędy marszałkowskie odpowiednich uprawnień a co za tym idzie w myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 191) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 191) wprowadza się następujące zmiany:

 

2) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Do egzaminu dopuszcza się kierowcę, który:

1) posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR;

2) został zgłoszony do odbycia egzaminu w trybie określonym w § 2 ust. 2;

3) złożył wypełniony formularz zgłoszeniowy.

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, załącza się do protokołu potwierdzającego złożenie egzaminu

z wynikiem pozytywnym.

§ 4. Egzamin jest przeprowadzany niezwłocznie po zakończeniu kursu ADR, w terminie uzgodnionym z podmiotem prowadzącym kursy.”;

 

Z § 4 rozporządzenia jasno wynika, że egzamin powinien być przeprowadzony niezwłocznie po zakończeniu kursu,  a w myśl innych zapisów prawnych:

  • Urząd Marszałkowski ma 7 dni na wydanie zaświadczenia
  • jednostki prowadzące kursy przygotowawcze do egzaminów mogą prowadzić takie kursy po wcześniejszym zgłoszeniu naboru do Urzędu Marszałkowskiego i uzyskaniu zgody na przeprowadzenie takiego kursu.

Zapisy te skutecznie zawiesiły możliwości zdawania egzaminów a także odbywanie się kursów specjalistycznych przygotowawczych ADR na które Urzędy Marszałkowskie się nie zgadzały wiedząc, że nie są w stanie spełnić warunków.

 Wraz z końcem starego roku i początkiem nowego tysiące kierowców zawodowych w rzeczywistości  nie mogło podchodzić do egzaminów. Oczywiście do porażki organizacyjnej nikt nie chciał się przyznać, sytuacja ta jest wręcz bliźniacza z zaistniałą w ostatnich dniach sytuacją z rosyjskim gazem i rurociągiem Jamał 2. Sytuacja związana z zaświadczeniami ADR była kuriozalna kierowcy zawodowi nad zwyczajniej w świecie nie mieli szans na odnowienie zaświadczenia uprawniającego ich do przewozu materiałów niebezpiecznych co w wielu przypadkach blokowało im jak i przedsiębiorcą działalność tego typu możliwość wykonywania swojej pracy i zarabiania pieniędzy na życie.

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj