Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Badania lekarskie jako nieodłączny element w pracy

Data publikacji: 21 kwietnia 2017 r.

Przed przystąpieniem do pracy oraz w czasie trwania umowy, pracownik odbywa badania lekarskie. Przepisy klarownie określają w jakich sytuacjach pracownik musi poddać się badaniom.

Podstawą prawną określającą zakres wykonywania badań lekarskich dla pracowników jest Kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 marca 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznego ochrony zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067).

Obowiązkiem pracodawcy jest kierowanie pracowników na badania lekarskie tzw. badania profilaktyczne zarówno przed przystąpieniem do pracy, jak i w trakcie trwania stosunku pracy.  Art. 211 pkt 5 kp ustanawia także obowiązek po stronie pracownika, który musi poddać się badaniom lekarskim - wstępnym, okresowym, kontrolnym.

Badania wstępne

Badania okresowe

Badania kontrolne

Dotyczą:

  • kandydatów przyjmowanychdo pracy;

Wyjątek: osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą – nie przechodzą ponownie badań wstępnych.

  • pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy;
  • innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Przeprowadzane są:

  • w terminach wskazanych przez lekarza medycyny pracy w celu ustalenia, czy stan zdrowia pracownika umożliwia mu w dalszym ciągu pracę na zajmowanym stanowisku;
  • w cyklach uzależnionych od rodzaju czynnika szkodliwego lub uciążliwego na stanowisku pracy.

Dotyczą:

  • pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na substancję i czynniki rakotwórcze lub pyły zwłókniające, a także:

- po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami;

- po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie ją takimi badaniami.

Przeprowadzone są:

  • obowiązkowo w sytuacji, gdy pracownik stawia się do pracy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni.
Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj