Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Będą nowe przepisy w sprawie bhp przy obsłudze żurawi

Data publikacji: 26 września 2017 r.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie bhp przy obsłudze żurawi. Nowe przepisy wprowadzają wiele zmian, które będą miały bezpośredni wpływ na bezpieczną pracę żurawi wieżowych.

Warunki i bezpieczeństwo pracy operatorów żurawi mają istotne znaczenie dla funkcjonowania polskiego budownictwa. Praca operatora żurawia ma wpływ na bezpieczeństwo całej budowy, zarówno biorąc pod uwagę aspekty techniczne, jaki i otoczenie współpracujące z operatorem.

W obecnym stanie prawnym brak jest szczegółowych uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Do 2013 roku obowiązywały w tym zakresie regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Zostało ono jednak uchylone, gdyż w ocenie przygotowującego tę regulacje wynikało, że istnieją inne ogólne regulacje, które zawierają kwestie oraz przepisy dotyczące minimalnych wymagań dla sprzętu roboczego podczas pracy, do którego można zaliczyć żurawie.

Według operatorów żurawi uchylono bardzo istotne dla nich regulacje w zakresie bhp przy obsłudze żurawi, a obecny stan prawny nie zawiera szczegółowych przepisów w tym zakresie. Ogólne przepisy bhp nie uwzględniają bowiem specyfiki pracy operatora żurawia. Stwierdzono także, że brak dedykowanego osobom obsługującym żurawie przepisu powoduje pogorszenie warunków pracy, a w szczególności pogarsza możliwość jej bezpiecznego wykonania.

Analiza problemu wykazała, że należy podjąć działania zmierzające do uregulowania kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy operatorów żurawi. Zasadne w związku z tym będzie wydanie nowego rozporządzenia, które ureguluje sprawę bezpieczeństwa i higieny pracy operatorów żurawi i osób pracujących przy ich obsłudze. Celem rozwiązania problemu jest opracowanie jednolitych i czytelnych przepisów, w szczególności określenie jednolitych wymogów dla operatorów żurawi wymaganych do ich obsługi.

Należy także zauważyć, że praca operatora żurawia wykonywana jest w szczególnie trudnych warunkach. Operator żurawia jest narażony na znaczne obciążenia fizyczne i psychiczne, w szczególności - zmienne warunki atmosferyczne, hałas, wibracje, czynniki chemiczne, pyły, praca na wysokości, wymuszona (pochylona) pozycja ciała, wykonywanie czynności powtarzalnych, dyskomfort fizjologiczny, a także odpowiedzialność karną i materialną. Praca operatora żurawia jest uznawana za pracę w szczególnych warunkach. Powoduje to powstanie po stronie prawodawcy obowiązku zapewnienia takich regulacji prawnych by szkodliwość wykonywania zawodu operatora nie była wyższa niż wynikająca z samej specyfiki tej pracy. Brak szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi skutkuje postępującym pogarszaniem się warunków wykonywania tego zawodu. Zmiana tej sytuacji jest więc nieodzowna.

Proponowane zmiany

W pierwszej kolejności w projekcie nowego rozporządzenia zostały ujednolicone wymagania dotyczące osób pracujących przy obsłudze żurawia tj. operatorów oraz osób wchodzących w skład zespołu przeładunkowego – sygnalistów i hakowych. Obecny brak regulacji w tej kwestii skutkuje dopuszczeniem do prac osób nieposiadających wystarczających kwalifikacji. Stanowi to źródło występowania licznych sytuacji zagrażających życiu i zdrowia pracowników budowy.

W projekcie rozporządzenia wykorzystano pojęcie organizatora pracy, które jest również unormowane w kodeksie pracy. W rozumieniu przepisów projektu – organizator pracy jest odpowiedzialny w szczególności za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych, opracowanie procedury ewakuacji operatora żurawia z kabiny żurawia i prowadzenie ewidencji czasu pracy operatora. Takie rozwiązanie podyktowane jest przede wszystkim potrzebą ustalania indywidualnych procedur w zakresie bhp, prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz precyzyjnego określenia obowiązków osób zatrudniających operatorów żurawi.

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj