Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

BHP w mikroprzedsiębiorstwach

Data publikacji: 3 listopada 2016 r.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) tworzą kręgosłup gospodarki UE i są uważane za najważniejszy motor wzrostu gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia oraz integracji społecznej.

W 2013 r. MŚP stanowiły 99,8% wszystkich przedsiębiorstw spoza branży finansowej w UE. Oznacza to, że w UE działało 21,6 mln takich firm. Na MŚP składają się trzy kategorie – mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw. W zaleceniu Komisji nr 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. zdefiniowano je w następujący sposób:

  • Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub jego suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
  • Małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro
  • Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro

MŚP w UE zatrudniają średnio 4,22 osoby, dlatego zdecydowana większość (92,4%) przedsiębiorstw w Unii jest klasyfikowanych jako mikroprzedsiębiorstwa. Te mikroprzedsiębiorstwa stanowią 67,4% ogółu miejsc pracy w Europie, więc ich znaczenie dla gospodarki europejskiej jest olbrzymie.

Z danych wynika, że pracownicy małych przedsiębiorstw są bardziej narażeni na ryzyko niż pracownicy większych podmiotów, a mniejsze przedsiębiorstwa napotykają na więcej trudności w kontrolowaniu ryzyka. Różne badania, w tym przeprowadzone przez EU-OSHA europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER), dowodzą, że trudności ze sprostaniem wymogom BHP są szczególnie znaczące w mniejszych podmiotach. 

Względnie niski poziom BHP może wynikać z pewnych cech typowych dla małych przedsiębiorstw, takich jak strukturalna i organizacyjna charakterystyka pracy oraz zatrudnienia w takich podmiotach, ich sytuacja ekonomiczna oraz stosunki gospodarcze, różnorodność i elastyczność działalności, niewielki nadzór regulacyjny nad tymi firmami, postawy i kompetencje właścicieli oraz pracowników niewielkich podmiotów lub ich krótkotrwała działalność. Te cechy utrudniają mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom tworzenie oraz utrzymywanie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. 

Wśród innych czynników, które mają wpływ na zarządzanie BHP w tych podmiotach w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami, należy wymienić:

  • Trudności z regulacją, gdyż są one zazwyczaj niejednorodne, rozproszone geograficznie i brakuje im spójnej reprezentacji. Ograniczenia budżetowe, często skutkujące brakiem środków na wdrożenie inicjatyw i interwencji w zakresie BHP związanych z uzyskaniem płatnych porad i informacji dotyczących BHP oraz zastosowaniem narzędzi i mechanizmów kontrolnych.
  • Niewystarczające zasoby uniemożliwiają realizację działań zapobiegawczych.
  • Mniej czasu i energii jest przeznaczone na zadania „niezwiązane z działalnością podstawową”, a za takie czasem uznaje się działania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia. Należyty poziom BHP nie jest uważany za priorytet.
  • Ocena ryzyka bywa kosztowna i kłopotliwa, zwłaszcza jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada zasobów lub wiedzy w dziedzinie BHP, które umożliwiają jej efektywne przeprowadzenie.
  • Organizacjom promującym lub egzekwującym właściwy poziom BHP bywa trudno bezpośrednio dotrzeć do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

Mniej niż połowa mikroprzedsiębiorstw i niewielkich podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą działa dłużej niż pięć lat, a tylko ułamek trafia do wąskiego grona czołowych firm wprowadzających innowacje w przemyśle i cechujących się wysoką wydajnością. Jedno z badań wykazało, że spośród nowych amerykańskich mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw te, które zakończyły działalność w ciągu roku lub dwóch, cechowały się średnim wskaźnikiem wypadkowości ponad dwukrotnie wyższym od wskaźnika dla tych, które przetrwały ponad pięć lat. 

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj