Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Definicja zasad nauczania

Data publikacji: 15 kwietnia 2015 r.

Zasady nauczania są to ogólne normy postępowania dydaktycznego, których przestrzeganie umożliwia realizację celów kształcenia, pozwala nauczycielowi (wykładowcy) zaznajomić uczniów (słuchaczy)

z podstawami usystematyzowanej wiedzy, rozwijać zainteresowania, zdolności poznawcze i wdrażać do samokształcenia.

Zasady nauczania są pewnymi ogólnymi wskazówkami nauczyciela (wykładowcy) jak przygotować i prowadzić proces nauczania — dotyczą one wszystkich szczebli kształcenia. Zasady nauczania muszą być dostosowane do poziomu wykształcenia, doświadczeń zawodowych uczestników, wieku słuchaczy, a także postawionych celów kształcenia.

W procesie dydaktycznym czynności nauczyciela (wykładowcy) powinny być ukierunkowane na osiągnięcie zakładanych celów ogólnych i szczegółowych.

Podstawę organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego stanowi plan nauczania (szkolenia, instruktażu), tj. układ i kolejność przedmiotów (tematów) przeznaczonych do realizacji na zajęciach.

Plan nauczania (szkolenia) jest dokumentem stanowiącym podstawę do opracowania pro-gramów nauczania.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nauczyciel (wykładowca) opracowuje szczegółowy plan przebiegu zajęć.

Sporządzając szczegółowy plan zajęć dydaktycznych należy przeanalizować wiele czynników, przede wszystkim:

  • cele zajęć dydaktycznych - cele szczegółowe muszą być ściśle powiązane z celami ogólnymi i pośrednimi kursu, instruktażu. Należy określać jakie umiejętności kluczowe ma nabyć słuchacz w trakcie ich trwania,
  • warunki, w których będą odbywały się zajęcia, instruktaż - mają one bardzo duży wpływ na dobór metod nauczania i dobór odpowiednich środków dydaktycznych,
  • zebranie odpowiedniej ilości informacji o uczestnikach szkolenia, instruktażu - rozpoznanie potrzeb szkoleniowych pracowników, ich oczekiwań, zebranie informacji o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym uczestników oraz liczebności grupy szkoleniowej,
  • materiał nauczania - dobór treści nauczania jest uzależniony od postawionych celów kształcenia,
  • czas trwania zajęć dydaktycznych - jest on najczęściej "narzucony" z góry, czas trwania zajęć determinuje wszystkie wyszczególnione elementy,
  • własne możliwości i doświadczenia dydaktyczne nauczającego.

Określając potrzeby szkoleniowe w danym zakładzie pracy należy dokonać właściwej analizy w zakresie oczekiwań pracodawców w stosunku do całego przedsiębiorstwa, a tak-że do poszczególnych wydziałów i działów.

Potrzeby szkoleniowe pracowników związane są z wykonywaną pracą na danym stanowisku pracy oraz z odpowiedzialnością związaną z usytuowaniem danego stanowiska w strukturze organizacyjnej danego zakładu pracy. Oczekiwania pracowników to przede wszystkim nabycie:

  • umiejętności wykonywania pracy zgodnie z przyjętymi standardami,
  • umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych,
  • umiejętności postępowania w sytuacjach nietypowych i awaryjnych,
  • umiejętności rozpoznawania zagrożeń wypadkowych oraz sposobów ich zapobiegania.
Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj