Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Data publikacji: 13 października 2014 r.

Wymagania podstawowe dotyczące magazynowania materiałów niebezpiecznych

Wymagania dotyczące pracownika-magazyniera

1. Pracownikiem magazynu chemicznego może być osoba:

- posiadająca wykształcenie co najmniej zawodowe lub ogólne i została zapoznana z materiałami znajdującymi się w pomieszczeniach magazynowych oraz sposobami ich składowania,
- została szczegółowo zaznajomiona z rodzajami substancji i mieszanin chemicznych składowanymi w magazynie i zasadami postępowania z tymi środkami oraz sposobami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia, oparzeń, skaleczeń itp.,
- odbyła szkolenie wstępne w zakresie bhp w formie instruktażu ogólnego i stanowiskowego, w ramach którego została zapoznana z oceną ryzyka zawodowego na określonym stanowisku oraz z oceną ryzyka zawodowego na zatrudnianym stanowisku i postępowaniem w sytuacjach awaryjnych,
- posiada aktualne orzeczenie lekarskie z brakiem przeciwwskazań do wykonywania ww. pracy,
- została wyposażona w odzież roboczą i sprzęt ochrony indywidualnej dobrany do poziomu zagrożeń.

2. Powyższe wymagania powinny być odnotowane w aktach osobowych pracodawcy.

Podstawowe wymagania określające warunki techniczne dla magazynowania:

 • ściany i posadzka pomieszczeń magazynowych omawianych wyżej powinny być łatwo zmywalne, a w przypadku magazynowania materiałów łatwo palnych posadzka powinna być nieiskrząca;

UWAGA:

Magazyn chemikaliów, w którym składowane są materiały łatwo palne lub których pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe (rozpuszczalniki) powinien znajdować się w odrębnym budynku wolnostojącym.

 • pomieszczenia magazynowe powinny być wyposażone w instalację wodną do spłukiwania ścian i podłogi, z zaworami czerpalnymi o wydajności przystosowanej do umycia powierzchni tych pomieszczeń i wężami do spłukiwania podłóg, kratkę odpływową w posadzce prowadzącą do neutralizatora lub bezodpływową w przypadku braku na terenie zakładu pracy neutralizatora;
 • drzwi magazynu powinny być zaopatrzone w informację zakazującą wstępu osobom postronnym, a także otwierane na zewnątrz magazynu, wyposażone w dwa niezależne zamki;
 • pomieszczenia magazynowe powinny posiadać wentylację grawitacyjną lub mechaniczną zapewniającą nieprzekraczanie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • wentylacja grawitacyjna i mechaniczna powinny zapewnić co najmniej 10-krotną wymianę powietrza na godzinę, a kierunek zasysania powietrza powinien być zgodny z kierunkiem grawitacyjnego spływu zanieczyszczeń;
 • wentylacja mechaniczna powinna być wentylacją podciśnieniową. Wielkość ciśnienia wewnątrz pomieszczeń powinna wynosić od 95 do 90% ciśnienia atmosferycznego;
 • przy stosowaniu wentylacji mechanicznej dla materiałów łatwo palnych i tworzących mieszaniny wybuchowe wentylacja powinna być w wykonaniu przeciwwybuchowym, zapewniająca uzyskanie stężeń czynników w powietrzu wielkości co najwyżej 50% DGW, a instalacja elektryczna powinna być w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • oświetlenie sztuczne — natężenie w pomieszczeniach magazynowych powinno wynosić 50—100 luksów;
 • w pomieszczeniu magazynowym powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy zawierająca środki do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, określone przez lekarza profilaktyka i zgodne z zaleceniami wynikającymi z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych;
 • dopuszczalne obciążenie podłóg oraz regałów powinno być oznaczone w sposób czytelny i umieszczone w widocznym miejscu;
 • w magazynie powinien znajdować się sprzęt gaśniczy dostosowany do grupy pożarów zamieszczonych w obiekcie. Ilość, rodzaj i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego powinien określić specjalista z zakresu ppoż.
Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj