Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Młodociani, wakacyjni pracownicy

Data publikacji: 15 sierpnia 2017 r.

Okres wakacyjny to nie tylko czas odpoczynku dla osób nieletnich. Młodociani mogą pracować także w wakacje.

Pomimo, że wielu nastolatków każdego roku czeka na wakacje, to część z nich poświęca ten okres na dodatkowy zarobek. Zatrudnianie osoby młodocianej może okazać się jednak problematyczne dla pracodawcy, gdyż musi on uwzględniać i przestrzegać przepisów, które chronią tę grupę pracowniczą.

Dla przypomnienia, według kodeksowej definicji (art. 190 §1 k.p.)  młodocianym jest osoba między 16 a 18 rokiem życia. Sam przedział wiekowy nie jest jedynym warunkiem zatrudnienia osoby młodocianej. Aby pracownik nieletni mógł zostać zatrudniony legalnie, musi mieć ukończoną przynajmniej szkołę gimnazjalną oraz posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia pracy.

Osoba młodociana, pomimo ograniczonych zdolności prawnych, może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy, a także może dokonywać czynności związanych z tym stosunkiem.

Prace lekkie

Młodociany może wykonywać prace przygotowujące do zawodu lub tzw. prace lekkie. Pod pojęciem prac lekkich należy rozumieć prace nie powodujące zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego.

Wykaz prac lekkich sporządzany jest przez pracodawcę. Dokument ten zostaje poddany weryfikacji przez lekarza medycyny pracy, a następnie po uzyskaniu zgody, trafia do końcowej akceptacji do inspektora pracy.

Warto nadmienić, że wykaz prac lekkich nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym (zob. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1509 )).

Czas pracy pracownika zatrudnionego przy pracach lekkich w okresie wakacji nie może przekroczyć 35 godzin w tygodniu, a maksymalny wymiar czasu pracy w ciągu doby wynosi  7 godzin.

Natomiast w okresie odbywania zajęć szkolnych tygodniowy wymiar pracy nie może przekraczać 12 godzin. W dniach uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin.

Tygodniowe normy czasu pracy mają charakter sztywny. Oznacza to, że tygodniowy i dobowy czas pracy młodocianego zatrudnionego przy pracach lekkich obowiązuje zarówno, gdy jest on zatrudniony u jednego pracodawcy, jak i gdy pracuje u więcej niż jednego pracodawcy.

 

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj