Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Niska skuteczność szkoleń bhp

Data publikacji: 20 października 2016 r.

Od pożegnania przechodzącego na emeryturę długoletniego okręgowego inspektora pracy w Krakowie rozpoczęła obrady 18 października 2016 r. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy.

Jej członkowie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek głównego inspektora pracy o odwołanie Tadeusza Fica ze stanowiska szefa małopolskiego okręgu PIP w związku ze zgłoszoną przez niego rezygnacją.

Główny inspektor pacy Roman Giedrojć wręczył ustępującemu okręgowemu inspektorowi list okolicznościowy z podziękowaniami za jego dokonania zawodowe w ciągu ponad 20 lat wzorowego kierowania OIP w Krakowie. Podkreślił zaangażowanie Tadeusza Fica w podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz budowania pozytywnego wizerunku PIP wśród urzędów, instytucji i partnerów społecznych oraz kształtowanie rozwiązań prawno-organizacyjnych mających na celu zwiększenie kultury bezpieczeństwa pracy.

Tadeusz Fic otrzymał także kwiaty i podziękowania od przewodniczącego Rady Ochrony Pracy posła Janusza Śniadka.

Rada przyjęła stanowisko w sprawie wsparcia pracodawców dążących do poprawy warunków pracy za pomocą programów prewencyjnych PIP i CIOP-PIB. Zaleca w nim m.in. kontynuowanie prowadzonych przez PIP programów prewencyjnych oraz prowadzonych przez CIOP-PIB informacyjnych kampanii społecznych i innych przedsięwzięć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uznaje za celowe rozwijanie współpracy inspekcji z instytutem w zakresie wzajemnego wykorzystywania wydawnictw i materiałów informacyjnych w prowadzonych kampaniach i programach prewencyjnych.

Wiodącym tematem obrad był system szkoleń w dziedzinie bhp – ocena skuteczności i nadzoru nad szkoleniami. Główny inspektor pracy Roman Giedrojć poinformował, że w latach 2014-2015 inspekcja pracy przeprowadziła prawie 4,9 tys. kontroli dotyczących przestrzegania przepisów o szkoleniach w dziedzinie bhp.

Tradycyjnie największa skala naruszeń dotyczyła nieterminowego przeprowadzenia szkoleń okresowych. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u co drugiego kontrolowanego pracodawcy. Co trzeci kontrolowany pracodawca dopuszczał pracowników do pracy bez szkolenia wstępnego, co czwarty natomiast sam także nie uczestniczył w szkoleniu bhp.

Brak programów przeprowadzonych szkoleń, stwierdzony w co trzecim zakładzie, uniemożliwił ich ocenę pod kątem spełniania wymagań, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie częstym uchybieniem, mającym wpływ na jakość szkoleń, było niedostosowanie ich programów do specyfiki danego zakładu, tj. określonych warunków pracy oraz zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj