Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Czynniki biologiczne. Ocena ryzyka zawodowego

Data publikacji: 2 grudnia 2015 r.

Szkodliwe czynniki biologiczne to czynniki, z którymi pracownicy mają kontakt w takich zawodach jak służba zdrowia, przetwórstwo rolno-spożywcze, przechowalnictwo płodów rolnych, rolnictwo i leśnictwo, gospodarka

ściekami i odpadami, służby weterynaryjne, konserwatorzy zabytków i wiele innych.

Mikroorganizmy znajdują zastosowanie do produkcji lekarstw, środków spożywczych oraz w produkcji różnych wyrobów, ale w wielu przypadkach mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo, jako czynniki wywołujące choroby. Zależnie od rodzaju pracy możliwe są ciężkie choroby, infekcje, uczulenia oraz długotrwałe osłabienie i zaburzenia układu odpornościowego.

Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych

Szkodliwe czynniki biologiczne sklasyfikowano w czterech grupach opierając się na następujących kryteriach:

— prawdopodobieństwa wywołania chorób u człowieka,

— możliwych skutkach narażenia pracownika

— prawdopodobieństwa rozprzestrzeniania się wśród ludzi,

— skuteczności profilaktyki i leczenia.

 

Grupa 1

Wywołanie chorób u ludzi przez czynniki należące do grupy pierwszej jest mało prawdopodobne.

Grupa 2

Czynniki te mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Grupa 3

Czynniki te mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Grupa 4

Czynniki te wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie czynników w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

 

Informacje o szkodliwym czynniku biologicznym

Przy ocenie ryzyka zawodowego przy narażeniu na czynniki biologiczne należy brać pod uwagę:

— wykaz i klasyfikację szkodliwych czynników biologicznych,

— rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,

— potencjalne działanie w wyniku narażenia (alergizujące, toksyczne, choroba),

— drogę przenoszenia,

— istnienie skutecznej szczepionki,

— specyficzne czynności, np. powodujące powstawanie aerozoli,

— czynności wykonywane przy dużym stężeniu czynnika biologicznego,

— czynności w narażeniu na czynnik biologiczny o niskiej dawce infekcyjnej,

— wykonywanie czynności z czynnikami znajdującymi się w wysokiej grupie ryzyka,

— wykonywanie czynności z czynnikami wysoce infekcyjnymi, przy wysokim ryzyku skaleczenia się itp.),

— informacje na temat:

– potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego,

– chorób, które mogą wystąpić w następstwie narażenia,

– stwierdzonych chorób, które mają bezpośredni związek z wykonywaną pracą,

– profilaktyki i działań zapobiegawczych,

– czasu przechowywania dokumentów (przypadki, kiedy rejestr pracowników narażonych na działanie tego czynnika biologicznego ma być przechowywany przez okres dłuższy niż 10 lat po zakończeniu ostatniego zanotowanego przypadku narażenia).

Informacje na temat potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego zamieszczono w wykazie czynników biologicznych (załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki — Dz. U. Nr 81, poz. 716, z późn. zm.). W wyżej wymienionym wykazie czynniki o działaniu uczulającym zostały oznaczone literą A, czynniki wytwarzające toksyny literą T. Czynniki, przeciw którym istnieje skuteczna szczepionka oznaczono literą V. Jeżeli wymagany czas przechowywania rejestru pracowników narażonych na dany czynnik biologiczny jest dłuższy niż 10 lat od ostatniego zanotowanego przypadku narażenia, to taki czynnik został oznaczony literą D.

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj