Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 19 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 2)

Data publikacji: 13 sierpnia 2017 r.

W ubiegłym roku wyodrębnione zostały dwie nowe miary odziaływania pola elektromagnetycznego – limity IPN i GPO.

Ze względu na ochronę przed zagrożeniami elektromagnetycznymi, dyrektywa 2013/35/UE ustala dwie odrębne miary oddziaływania pola-EM na pracujących i obiekty materialne w miejscu pracy:

1) Graniczne Poziomy Odziaływania (GPO), rozumiane jako miary bezpośredniego oddziaływania pola-EM na ludzi, obejmującego skutki biofizyczne w organizmie człowieka, w szczególności skutki termiczne i pobudzenie tkanek,

2) Interwencyjne Poziomy Narażenia (IPN), rozumiane jako miary narażenia na pole-EM w miejscu pracy, określające poziomy operacyjne ustalone w celu wskazywania, że przy określonym poziomie narażenia poziom bezpośredniego oddziaływania jest zgodny z odnośnymi limitami GPO, w celu podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych.

Z wyżej wymienionych miar jedynie IPN dotyczą parametrów środowiska pracy; są mierzalne bez udziału osób podlegających ekspozycji; mogą być traktowane jako odpowiedniki wcześniej obowiązujących NDN. 

W polskim ustawodawstwie rozporządzeniami wprowadzającymi obie miary są:

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 952),

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w    sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne (Dz. U. poz. 950, z późn. zm.).

O wartościach interwencyjnych poziomów narażenia IPN pisaliśmy w cz. 1 zob. (Pola elektromagnetyczne – podstawowe informacje cz. 1). Limity IPN określone zostały w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Natomiast limity GPO pola-EM odnajdziemy w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne. Na podstawie tego rozporządzenia limity GPO określono jako:

1) GPOg – górne GPO, po przekroczeniu których występują niekorzystne skutki dla zdrowia, takie jak ogrzanie tkanek lub pobudzenie tkanki nerwowej i mięśniowej,

2) GPOd – dolne GPO, po przekroczeniu których występują przejściowe zakłócenia percepcji zmysłowej lub niewielkie zmiany funkcji mózgu,

3) GPOu – uzupełniające GPO, dotyczące prądu kończynowego.

Tab. 1 Limity Granicznych Poziomów Oddziaływania (GPO) dotyczące oddziaływania pola-EM

Szczegółowe objaśnienie tabeli tutaj

 

 

 

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj