Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Prace szczególnie niebezpieczne

Data publikacji: 3 listopada 2014 r.

Prace szczególnie niebezpieczne mogą być określane w rozporządzeniach ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy określonych urządzeniach i instalacjach lub przy wykonywaniu określonych prac.

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się:

¨ roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,

¨ prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

¨ prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,

¨ prace na wysokości.

Prace szczególnie niebezpieczne mogą być określane w rozporządzeniach ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy określonych urządzeniach i instalacjach lub przy wykonywaniu określonych prac. Przykładem może być tu rozporządzenie MG z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. Nr poz. 492). Do prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczegól­nego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy zaliczyć w szczególności prace (§ 28 ust. 2):

¨ wewnątrz niebezpiecznych przestrzeni zamkniętych, komór paleniskowych kotłów, ka-nałów spalin, elektrofiltrów, absorberów, walczaków kotłów, kanałów i lejów zsypowych, rurociągów sieci cieplnych oraz w zbiorni­kach paliw płynnych i gazowych,

¨ wewnątrz zasobników węgla lub biomasy oraz zasobników pyłu węglowego lub biomasy,

¨ niebezpieczne pod względem pożarowym wykonywane w strefach zagrożenia wybuchem,

¨ w obiegach wody elektrowni i elektrociepłowni wymagające wejścia do kanałów, rurociągów, rur ssawnych i zbiorników, jak również prace na ujęciach i zrzutach wody wykonywane z pomostów, łodzi lub barek oraz prowadzone pod powierzchnią wody,

¨ z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowego, wykonywane we-wnątrz turbin wiatrowych lub gondoli oraz prace z zakresu zewnętrznej konserwacji gondoli lub śmigieł wirnika turbiny wiatrowej,

¨ wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem,

¨ przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy,

¨ w wykopach, z zakresu konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowego, wykonywane przy gazociągach lub innych urządzeniach gazowniczych oraz rurociągach sieci cieplnych,

¨ konserwacyjne, modernizacyjne lub remontowe przy kolejowej sieci trakcyjnej znajdującej się pod napięciem,

¨ przy wyłączonych spod napięcia lub znajdujących się w budowie elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdującymi się pod napięciem lub mogącymi znaleźć się pod napięciem, w tym przewodami trakcji elektrycznej,

¨ na skrzyżowaniach linii elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem lub mogących znaleźć się pod napięciem i przewodami trakcji elektrycznej,

¨ przy wyłączonym spod napięcia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli którykolwiek z pozostałych torów linii pozostaje pod napięciem,

¨ konserwacyjne, remontowe lub montażowe przy urządzeniach i instalacjach rozładowczych paliw płynnych i gazowych.

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj