Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 19 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Rada Ochrony Pracy - dziś kolejne posiedzenie

Data publikacji: 7 października 2014 r.

Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy będzie głównym tematem kolejnego posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy, które odbędzie się we wtorek, 7 października o godz. 10.00 w Sejmie.

W obradach wezmą udział m.in. parlamentarzyści oraz przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy.

W czasie posiedzenia Rada przeanalizuje obowiązujący system rejestrowania danych o wypadkach przy pracy zbadanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Stosowany system jest oparty na statystycznym modelu wypadku przyjętym przez GUS, odpowiadającym wymaganiom Europejskiego Systemu Statystyk Wypadków przy Pracy.

Według Państwowej Inspekcji Pracy do analizowania wypadkowości w podmiotach nadzorowanych przez PIP wykorzystywane są publikacje statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. GUS opracowuje je na podstawie statystycznych kart wypadków przy pracy sporządzanych przez pracodawców, u których doszło do wypadków. Wzór takiej karty został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Podczas posiedzenia Rada Ochrony Pracy ma także przyjąć stanowisko w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bhp. Planowane jest też przyjęcie stanowiska dotyczącego programu wsparcia z funduszu wypadkowego poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka.

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy. Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy. Rada przedstawia ponadto opinię m.in. o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy. Członkowie Rady zbierają się co najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach plenarnych, a pomiędzy nimi pracują w 4 zespołach problemowych, przygotowując m.in. stanowiska Rady.

W Radzie Ochrony Pracy IX kadencji (2010 – 2014) zasiada 12 parlamentarzystów – 10 posłów i 2 senatorów, a także członkowie zgłoszeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Forum Związków Zawodowych, Business Centre Club Związek Pracodawców, Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich, NSZZ „Solidarność”, Krajową Izbę Gospodarczą, Prezesa Rady Ministrów, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Naczelną Organizację Techniczną oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

 

Informacja pobrana ze strony www.sejm.gov.pl

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj