Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 19 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Świadczenia z tytułu wypadku w drodze z/do pracy

Data publikacji: 4 sierpnia 2017 r.

Osoba, która ulegnie wypadkowi w drodze z lub do pracy ma prawo do świadczeń z tego tytułu. Może ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego oraz po jego wykorzystaniu o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego

Spełnienie przesłanek (zob. Wypadek w drodze do/z pracy (definicja, przesłanki) skutkuje prawem do przyznania świadczeń.

Pierwszym świadczeniem o jakie może ubiegać się osoba poszkodowana w wypadku jest świadczenie chorobowe.

Świadczenie chorobowe przysługuje osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Świadczenie to zostaje wypłacone jeśli niezdolność do pracy wynosi łącznie nie dłużej niż 33 dni, a w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia – 14 dni. Przez ten okres pracownik otrzymuje 100 % należnego wynagrodzenia.

W przypadku gdy niezdolność trwa dłużej niż okresy wymienione powyżej, pracownik nabywa prawo do otrzymania zasiłku chorobowego. Zasiłek należy się już od 34 dnia, w którym ubezpieczony pracownik pozostaje niezdolny do pracy.

Miesięczny zasiłek chorobowy w przypadku wypadku w drodze z/ do pracy wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przez 182 dni, nawet w okresie hospitalizacji. Jest to znaczące o tyle, iż w innych przypadkach zasiłek chorobowy wynosi 80% lub 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 

Drugim świadczeniem przysługującym poszkodowanemu jest świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje za cały okres niezbędny do przywrócenia pracownikowi zdolności do pracy, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, natomiast w pozostałym okresie 75%. Jeżeli jednak niezdolność dotyczy kobiet w ciąży, wówczas świadczenie wypłacane jest w 100% wysokości podstawy.

Świadczenie to przyznawane jest przez ZUS na okres maksymalnie 12 miesięcy. Instytucja przyznaje świadczenie w oparciu o opinię lekarza orzecznika lub w drugiej instancji za sprawą komisji lekarskiej ZUS.

Jeżeli pracownik wykorzysta wszystkie możliwe, wymienione powyżej świadczenia to przysługuje mu jeszcze renta.

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj