Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowo-badawczego

Data publikacji: 11 października 2017 r.

Klasyfikacja i oznakowanie wyposażenia pomiarowego

Laboratorium powinno dokonać podziału i identyfikacji wyposażenia pomiarowo-badawczego. Podziału WPiB można dokonać ze względu na:

  • przeznaczenie;
  • wpływ na jakość badań i pomiarów;
  • rodzaj prowadzonej kontroli metrologicznej.

Proponowany podział wyposażenia z uwagi na przeznaczenie:

Rodzaj WPiB

Oznaczenie

Przyrządy pomiarowe

PP

Wzorce robocze i materiały odniesienia

WZ

Wyposażenie, materiały pomocnicze, w tym odczynniki chemiczne

MP

Sprzęt komputerowy

SK

 

Proponowany podział wyposażenia z uwagi na wpływ na jakość badań:

Rodzaj WPiB

Oznaczenie

Wyposażenie mające bezpośredni wpływ na jakość badań, do którego należy:

  • wyposażenie, za pomocą którego otrzymuje się ostateczne wyniki badań/pomiarów;
  • wzorce i materiały odniesienia;
  • wyposażenie do pośredniego pomiaru;
  • wzorce robocze.

B

Wyposażenie mające pośredni wpływ na jakość badań

P

Wyposażenie dodatkowe nie decydujące o jakości wyniku badań, ale mające istotny wpływ na prawidłowość realizacji innych czynności oraz decyzji i konieczne do wykonania badań i pomiarów.

N

 

Proponowany podział wyposażenia, ze względu na rodzaj kontroli metrologicznej:

Rodzaj kontroli metrologicznej

Oznaczenie

Legalizacja

L

Wzorcowanie

W

Sprawdzanie

S

Ponadto każdy obiekt WPiB powinien być jednoznacznie zidentyfikowany (identyfikacja polega na nadaniu kolejnego numeru ewidencyjnego, który jest zwykle kolejnym numerem w spisie wyposażenia). Laboratorium powinno wyznaczyć osobę odpowiedzialną za podział i identyfikację WPiB. Na wyposażeniu należy umieścić etykietę zawierającą powyższe informacje.

 

Przykład etykiety identyfikującej WPiB

Na rysunku przedstawiono przykład etykiety identyfikującej wyposażenie pomiarowo-badawcze. Dotyczy ona przyrządu pomiarowego mającego bezpośredni wpływ na jakość badań, podlegającego okresowemu wzorcowaniu i sprawdzeniu każdorazowo przed pomiarami i po pomiarach, o kolejnym numerze ewidencyjnym 054.

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj