Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Wypadek w drodze do/z pracy (definicja, przesłanki)

Data publikacji: 18 lipca 2017 r.

Pracownik może ulec wypadkowi nie tylko na swoim stanowisku pracy, ale także w trakcie powrotu z pracy lub gdy się do niej udaje. Jakie są przesłanki uznania zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy?

Definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy odnaleźć możemy  w art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.).

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; 2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;

3) zwykłego spożywania posiłków;

4) odbywania nauki lub studiów.

Zakwalifikowanie danego wypadku jako wypadek w drodze do lub z pracy nie jest łatwe. Należy przede wszystkim określić czy trasa do pracy i z pracy była drogą najkrótszą oraz czy dochodziło do postojów. Jednakże należy zaznaczyć, że uzasadnione życiowo przerwy np. na zrobienie zakupów z sklepie spożywczym, czy wstąpienie do apteki po lekarstwa, nie zmieniają charakteru wypadku, gdyż były one uzasadnione, a ich czas nie przekraczał granic potrzeby. Pojęcie przerwy życiowo uzasadnionej w drodze do/z pracy było wielokrotnie analizowane przez sądy:

  • Sąd uznał, że codziennie, zwyczajowe dokonywanie zakupów artykułów spożywczych podczas odbywania najkrótszej drogi z pracy do domu nie przerywa tej drogi – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2001 r., sygn. akt II UKN 347/00,
  • Sąd uznał, że pracownik odbywający drogę do pracy lub z pracy własnym samochodem nie przerywa tej drogi, jeśli usuwa usterkę samochodu i w trakcie tej czynności ulega wypadkowi - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 1998 r., sygn. akt. II UKN 462/97,
  • Sąd stwierdził, że za wypadek w drodze z pracy uważa się taki wypadek, gdy droga wprawdzie została przerwana przez pracownika, lecz była życiowo uzasadniona sprawami załatwianymi przez niego samego i na jego rzecz, a nie grzecznościowo na rzecz innych osób - wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 stycznia 1998 r., sygn. akt III AUa 521/97,
  • Sąd uznał, że spłata kredytu bankowego, zrobienie drobnych zakupów, odebranie dziecka z przedszkola, zatankowanie samochodu w czasie drogi pracownika do domu stanowią przerwę życiowo uzasadnioną, nie pozbawiającą pracownika odszkodowania z tytułu skutków wypadku przy wykonywaniu tej czynności, bowiem ich  załatwienie po odbyciu drogi do domu byłoby znacznie utrudnione - wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 stycznia 1996 r., sygn. akt III AUr 11/96.

Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy jest bardzo istotne zarówno dla pracownika, jaki i pracodawcy. Na pracodawcy będą ciążyć poważne obowiązki związane z wypadkiem, natomiast pracownik może oczekiwać przyznania świadczeń.

Przy kwalifikowaniu wypadku jako wypadek w drodze należy rozważyć dwie przesłanki znajdujące się w definicji powyżej – nagłość zdarzenia oraz przyczyna zewnętrzna.

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj