Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 19 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Wypadki w służbie wojskowej

Data publikacji: 28 lipca 2017 r.

Pełnienie obowiązków w służbie wojskowej wiąże się z narażaniem swojego bezpieczeństwa, a nawet życia. W związku z tym osoby pełniące taką służbę mają prawo do świadczeń odszkodowawczych.

W polskim ustawodawstwie istnieją akty prawne określające system odszkodowań wobec żołnierza i pracownika wojska oraz członków ich rodzin.

Przede wszystkim jest to ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2014 r. poz. 213, z późn. zm.).

Na podstawie powyższej ustawy pakiet odszkodowań dla żołnierzy obejmuje:

1) jednorazowe odszkodowanie przysługujące w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową,

2) odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku utracone, całkowicie zniszczone lub uszkodzone wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową.

Świadczenia odszkodowawcze określone w ustawie przysługują żołnierzowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej, albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, jak również żołnierzowi, który poniósł szkodę majątkową wskutek wypadku, a także rodzinie żołnierza, który zmarł wskutek wypadku lub choroby.

Za wypadek pozostający w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które zaszło podczas lub w związku z:

  • wykonywaniem obowiązków służbowych albo poleceń przełożonych,
  • wykonywaniem czynności w interesie służby wojskowej, nawet bez polecenia przełożonych,
  • ratowaniem ludzi z grożącego niebezpieczeństwa albo ratowaniem mienia przed zniszczeniem lub zagarnięciem,
  • udziałem w pościgu lub ujęciu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa albo ochroną innych osób przed napaścią,
  • odbywaniem drogi do miejsca i z miejsca wykonywania ww. czynności.

Świadczenia określone w ustawie nie przysługują:

  • w razie wypadku lub choroby, których wyłączną przyczyną było udowodnione przez właściwy organ umyślne lub rażąco niedbałe działanie albo zaniechanie żołnierza naruszające obowiązujące przepisy lub rozkazy, jeżeli jego przełożeni zapewnili warunki odpowiadające tym przepisom, a żołnierz posiadał potrzebne umiejętności do wykonywania określonych czynności i był należycie przeszkolony w zakresie znajomości tych przepisów,
  • w razie wypadku: 

– któremu żołnierz uległ podczas:

* pobytu na urlopie lub przepustce, z wyjątkiem odbywania drogi na urlop lub przepustkę i z powrotem oraz przypadków związanych z ratowaniem ludzi lub mienia lub z udziałem w pościgu lub ujęciu przestępców,

* samowolnego opuszczenia swojej jednostki wojskowej lub wyznaczonego miejsca przebywania albo samowolnego przebywania poza nimi, z wyjątkiem przypadków jak wyżej,

– do którego w znacznym stopniu przyczyniło się zachowanie żołnierza spowodowane jego stanem nietrzeźwości albo zażyciem środków odurzających lub substancji psychotropowych,

  • jeżeli uszczerbek na zdrowiu lub śmierć żołnierza zostały spowodowane przez niego umyślnie.
Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj