19 września - Dzień Pracownika Służby BHP

19 września - Dzień Pracownika Służby BHP

Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19.09. Został on wprowadzony podczas Kongresu Służby BHP w październiku 2010 r. Ostatecznie o dacie 19.09 zadecydowali delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe OSPSBHP w grudniu 2010 r.

19-go września pracownicy służby BHP obchodzą swoje święto. Pracownicy służby bhp odgrywają istotną rolę w zakładzie pracy. Ważne w tym zawodzie jest zarówno wykształcenie, doświadczenie, a nawet cechy osobowościowe.

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy to wyodrębniona komórka organizacyjna jedno­osobowa lub wieloosobowa. Liczba pracowników służby bhp jest ustalana przez pracodawcę, który bierze pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagro­żenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.

Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powie­rzono wykonywanie zadań służby bhp, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy, a jeżeli jest on jednostką organizacyjną – służba bhp podlega bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką.

Pracownicy służby bhp zatrudniani są na stanowiskach:

  1. inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. starszych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5. głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy


Ad. 1. Inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy;

Ad. 2. Starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP lub

b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Ad. 3. Specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP;

Ad. 4. Starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP;

Ad. 5. Głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie BHP.

Skomentuj