ADR 2013 opublikowany

ADR 2013 opublikowany

W dniu 16 lipca 2013 r. pod pozycją 815 Dziennika Ustaw opublikowano oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej

Dotycza ona międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., zwanej dalej „ADR 2013”.

Zmiany te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z tym że do dnia 30 czerwca 2013 r. można było także obowiązujące w tym zakresie przepisy poprzedniej wersji ADR ogłoszonej w Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641, zwanej „ADR 2011”.

Od dnia 1 lipca 2013 r. można stosować jedynie przepisy ADR 2013.

Poniżej przedstawiamy ważniejsze zmiany wprowadzone w ADR 2013.

Część 1 Przepisy ogólne

1. Nowy podrozdział 1.1.3.9

1.1.3.9. Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych stosowanych podczas przewozu jako czynnik chłodzący lub klimatyzujący

    Towary niebezpieczne, które są tylko gazami duszącymi (które rozcieńczają lub zastępują tlen w powietrzu), gdy są stosowane w pojazdach lub kontenerach w celach chłodzenia lub klimatyzowania, podlegają tylko przepisom rozdziału 5.5.3.

2. Nowy rozdział 1.1.5

1.1.5. Stosowanie norm

    Jeżeli wymagane jest stosowanie normy, a występują jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy tą normą i przepisami ADR, to przepisy ADR mają pierwszeństwo.

3. Zmiany w rozdziale 1.2.1 Definicje

Dodano nowe definicje:

„Gaz skroplony węglowodorowy (LPG)” oznacza gaz skroplony pod niskim ciśnieniem składający się z jednego lub więcej lekkich węglowodorów przypisanych tylko do numerów UN: 1011, 1075, 1965, 1969 lub 1978 i które zawierają głównie propan, propen, butan, izomery butanu, buten ze śladowymi ilościami innych gazów węglowodorowych.

UWAGA 1: Gazów palnych przypisanych do innych numerów UN nie uznaje się za LPG.

UWAGA 2: W przypadku UN 1075, patrz UWAGA 2 pod 2F dla UN 1965 w pozycji dotyczącej gazów skroplonych, podana w tabeli pod 2.2.2.3.

„Masa netto materiałów wybuchowych (NEM)” oznacza całkowitą masę materiałów wybuchowych, bez opakowań, obudów itp.

„Naczynie ciśnieniowe awaryjne” oznacza naczynie ciśnieniowe o pojemności wodnej nie większej niż 1000 litrów, w którym umieszcza się uszkodzone, wadliwe, nieszczelne lub niezgodne naczynie(a) ciśnieniowe, przeznaczone do przewozu, na przykład w celu ich odzyskania lub utylizacji.

4. Zmiany w rozdziale 1.3.1

Zgodnie z nowym brzmieniem uwag 1 i 2 w tym rozdziale, nie ma obowiązku szkolenia – na podstawie jego przepisów – doradców ds. bezpieczeństwa (szkolonych na podstawie rozdziału 1.8.3) oraz załogi pojazdu (szkolonej na podstawie działu 8.2). W konsekwencji doradcy i kierowcy, którzy przeszli takie szkolenia i zdali wymagane egzaminy, nie podlegają szkoleniom u swojego pracodawcy, określonym w dziale 1.3. Należy podkreślić, że zwolnienie to nie obejmuje szkolenia w zakresie ochrony towarów niebezpiecznych, określonego w rozdziale 1.10.2.

5. Zmiany w podrozdziale 1.9.5.2

W punkcie 1.9.5.2.2 zmieniona została definicja tunelu kategorii E. Zakaz wjazdu do tunelu tej kategorii został rozszerzony na towary niebezpieczne pakowane w ilościach ograniczonych (zgodnie z przepisami działu 3.4), jeżeli łączna masa brutto tych towarów w jednostce transportowej przekracza 8 ton.

6. Zmiany w rozdziale 1.10.3 Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych dużego ryzyka

Towary niebezpieczne dużego ryzyka zostały podzielone na dwie grupy. Do pierwszej z nich zaliczono towary klas innych niż klasa 7, a do drugiej grupy – towary klasy 7 (materiały promieniotwórcze dużego ryzyka). Materiały promieniotwórcze dużego ryzyka to materiały o aktywności równej lub większej od transportowego progu bezpieczeństwa wynoszącego 3000 A2 na jedną sztukę przesyłki, z wyjątkiem tych radionuklidów, dla których transportowy próg bezpieczeństwa podano w nowej tabeli.

Skomentuj