Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

Nie ma określonych przepisów jak często ani w jaki sposób ma być dokonywana aktualizacja oceny ryzyka zawodowego. Powinna być ona jednak wykonana w konkretnych przypadkach.

Polska Norma PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego określa ocenę ryzyka zawodowego jako proces ciągły, dojący podstawy do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie tej normy celem oceny ryzyka jest dostarczanie informacji niezbędnych do planowania działań korygujących i zapobiegawczych w stosunku do zagrożeń, które zostały zidentyfikowane poprzez tę ocenę.

Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonywać dla wszystkich stanowisk pracy, dla których ocena nie była wykonywana oraz wtedy, kiedy w miejscu pracy została wprowadzona zmiana, która mogą spowodować zmianę poziomu ryzyka lub zmianę jego oceny oraz postrzegania.

Zatem aktualizację oceny ryzyka zawodowego należy dokonywać zawsze gdy:

  1. Stworzono nowe stanowiska pracy

Przy tworzeniu nowych stanowisk pracy należy mieć na uwadze wymagania związane z warunkami materialnego środowiska pracy, a więc z pomieszczeniem pracy, zastosowaniem materiałów, narzędzi, procesów technologicznych oraz organizacji. W zależności od ich doboru mogą wystąpić różne zagrożenia. Identyfikując te zagrożenia i oceniając ryzyko, można organizować stanowiska pracy na wyższym poziomie bezpieczeństwa. Dodatkowo zdobyta wiedza służy do szkoleń i informowania pracowników o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy.

  1. Wprowadzono nowe maszyny lub urządzenia

Wprowadzenie zmian na stanowisku pracy wiąże się z zastosowaniem nowych materiałów, urządzeń, maszyn, technologii i organizacji. Każda taka zmiana może spowodować wystąpienie innych czynników środowiska pracy będących źródłem nowych zagrożeń. Taka zmiana na stanowisku pracy, przy wystąpieniu tych samych czynników i wynikających z nich zagrożeń, spowodować może zmianę poziomu ryzyka. Przykład: Zmiana toczonego przez tokarza materiału, np. stali na tworzywa sztuczne może być przyczyną dodatkowego zagrożenia pyłami.

Skomentuj