Analiza stanu BHP

Analiza stanu BHP

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie pracy.

Analiza stanu bhp jest oceną stanu bezpieczeństwa w firmie, polegająca m.in. na  porównaniu tego stanu z obowiązującymi przepisami i wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości. Analiza dokonywana jest po zapoznaniu się z poziomem bezpieczeństwa i higieny w danym zakładzie pracy.

Analiza należy także do zadań służby bhp w zakładzie oraz jest obowiązkiem pracodawcy pod względem wymogów prawnych.

Podstawą prawną, na której opiera się wykonanie analizy jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704; zm.: Dz. U. z 2004 r. poz. 2468).

Kto odpowiada za stan bhp w firmie?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za stan bhp na terenie zakładu pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie mają wpływu obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.

Pracownicy służby bhp nie ponoszą odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy. Zakres ich odpowiedzialności nie może mieć i nie ma wpływu na odpowiedzialność pracodawcy. To pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu rozwiązań technologicznych.

Kodeks pracy określa katalog odpowiedzialności pracodawcy, który ma obowiązek m.in.:

  • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
  • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
  • zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
  • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
  • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
  • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 

Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Kto opracowuje analizę stanu bhp?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  analiza stanu bhp powinna być przygotowana przez pracownika służby bhp. Sporządzony dokument zostaje przekazany pracodawcy.

Zadaniem służby bhp jest sporządzenie i przedstawienie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp w danym zakładzie, w tym także propozycji działań, które mają na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Skomentuj