Działanie ratownicze

Działanie ratownicze, to każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacja przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Działanie ratownicze prowadzą jednostki ochrony przeciwpożarowej.

więcej

Uprawnionymi do kierowania działaniem ratowniczym są:

  • na poziomie strategicznym – strażacy Państwowej Straży Pożarnej posiadający kwalifikacje do zajmowania stano-wisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi;
  • na poziomie taktycznym – osoby uprawnione na poziomie strategicznym, a także strażacy Państwowej Straży Pożarnej posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowisk aspiranckich oraz strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej posiadający kwalifikacje zawodowe co najmniej technik pożarnictwa;
  • na poziomie interwencyjnym – osoby uprawnione na poziomach strategicznym i taktycznym, a także strażacy Państwowej Straży Pożarnej posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowisk podoficerskich, strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu strażak oraz członkowie ochotniczej straży pożarnej, którzy ukończyli szkolenie przygotowujące do dowodzenia lub posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu strażak.

Kierujący działaniem ratowniczym może:

  • zarządzić ewakuację ludzi i mienia;
  • wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działania ratowniczego;
  • przejąć w użytkowanie na czas niezbędny dla działania ratowniczego nieruchomości i ruchomości, środki transportu, sprzęt, ujęcia wody, inne środki gaśnicze, a także przedmioty i urządzenia przydatne w działaniu ratowniczym.

Kierujący działaniem ratowniczym ma prawo żądać niezbędnej pomocy od instytucji, organizacji, przedsiębiorców i osób fizycznych.

Kierujący działaniem ratowniczym może odstąpić w trakcie działania ratowniczego od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne.

ARTYKUŁY
Ewakuacja w zakładzie pracy

Ewakuacja w zakładzie pracy

Kto jest odpowiedzialny za ewakuacje w miejscu pracy? Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne w zakładzie pracy?

czytaj więcej
Gaśnice w miejscu pracy

Gaśnice w miejscu pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przepis ten odnosi się także do kwestii związanych z ochroną przeciwpożarową.

czytaj więcej
Ratownik medyczny w kopalni to nie ratownik pogotowia

Ratownik medyczny w kopalni to nie ratownik pogotowia

Od połowy tego roku w składzie zastępu ratowników górniczych musi znaleźć się też ratownik z umiejętnością udzielania tzw. kwalifikowanej pierwszej pomocy.

czytaj więcej
Pierwsza pomoc w przypadku tonącego

Pierwsza pomoc w przypadku tonącego

Najczęstszą przyczyną wypadków, a w skrajnych sytuacjach śmierci, okresu letniego są utonięcia. Częstym powodem tych zdarzeń jest brawura, brak wyobraźni, alkohol oraz podejmowanie ryzyka w czasie kąpieli.

czytaj więcej
Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach.

czytaj więcej
Ewakuacja poszkodowanych

Ewakuacja poszkodowanych

Ewakuacja poszkodowanego jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy udzielenie mu pomocy na miejscu wypadku jest niemożliwe.

czytaj więcej
Nie dla czadu

Nie dla czadu

Czy wiesz, że w latach 2005-2011 przyjmowano do szpitali rocznie od 2557 do 5026 pacjentów zatrutych tlenkiem węgla?! Czy wiesz, że koszt zdrowotny zatruć CO w Polsce wyraża się tysiącami osób tracącymi zdrowie i życie

czytaj więcej
Drogi pożarowe

Drogi pożarowe

Zgodnie z rozporządzeniem MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd

czytaj więcej
Zasady użycia gaśnic

Zasady użycia gaśnic

Każda gaśnica oznakowana jest nalepką, na której przedstawiono między innymi informacje dotyczące jej zastosowania, zawartości środka gaśniczego oraz krótką instrukcję obsługi.

czytaj więcej
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

Nowe rozporządzenie Ministra Admninistracji i Cyfryzacji

czytaj więcej