Inne formy zatrudnienia

Innymi formami zatrudnienia są m.in. 

  • zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z Kodeksem cywilnym,
  • zatrudnianie pracowników tymczasowych.

więcej

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Praca tymczasowa – wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Pracodawca użytkownik – pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.

Pracownik tymczasowy – pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

ARTYKUŁY
Dozór obiektów

Dozór obiektów

Obowiązki polegające na dozorowaniu obiektów nie mogą mieć charakteru dzieła, ponieważ polegają na wykonywaniu powtarzalnych czynności bez możliwości osiągnięcia rezultatu, co wskazuje na ciągłość świadczenia pracy.

czytaj więcej
Czego dotyczą przepisy w nowym Kodeksie Pracy?

Czego dotyczą przepisy w nowym Kodeksie Pracy?

Możliwość świadczenia pracy w domu, ale w nadzwyczajnych sytuacjach np. w przypadku choroby dziecka - zakładają przepisy przygotowywane w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy - poinformowała PAP prof. Monika Gładoch.

czytaj więcej
Młodociani, wakacyjni pracownicy

Młodociani, wakacyjni pracownicy

Okres wakacyjny to nie tylko czas odpoczynku dla osób nieletnich. Młodociani mogą pracować także w wakacje.

czytaj więcej
Zmiany dla pracowników tymczasowych

Zmiany dla pracowników tymczasowych

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązywać mają nowe regulacje w sprawie zatrudniania pracowników tymczasowych.

czytaj więcej
Elastyczne formy zatrudniania pracowników

Elastyczne formy zatrudniania pracowników

Co możemy rozumieć pod pojęciem elastycznych form zatrudniania? Co to jest flexicurity?

czytaj więcej
Telepraca, a wypadek przy pracy

Telepraca, a wypadek przy pracy

Rozwój współczesnych form komunikacji sprawił, że swoją pracę możemy wykonywać zdalnie, nawet bez wychodzenia z domu. Czy jednak możemy liczyć na te same prawa i obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy?

czytaj więcej
Ile traci budżet na nielegalnej pracy?

Ile traci budżet na nielegalnej pracy?

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 17 maja 2016 r. w siedzibie parlamentu pozytywnie zaopiniowała dla marszałka Sejmu wniosek głównego inspektora pracy w sprawie powołania Zbigniewa Ryfki na zastępce głównego insp. pracy

czytaj więcej
ROP o zatrudnieniu na umowach cywilnoprawnych

ROP o zatrudnieniu na umowach cywilnoprawnych

Ocena skali zjawiska zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienie w szarej strefie to główne tematy kolejnego posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy.

czytaj więcej
Outsourcing w praktyce

Outsourcing w praktyce

Praktyczne aspekty outsourcingu w zakresie środków ochrony indywidualnej prezentujemy na przykładzie firmy Federal-Mogul Bimet S.A. Tradycja firmy sięga lat czterdziestych ubiegłego wieku.

czytaj więcej
O nielegalnym zatrudnieniu i umowach cywilnoprawnych

O nielegalnym zatrudnieniu i umowach cywilnoprawnych

Nielegalne zatrudnienie to jeden z tematów posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy, które odbyło się we wtorek o godz. 10.00. Obrady były też poświęcone m.in. umowom cywilnoprawnym i terminowym w stosunkach pracy.

czytaj więcej