Inne formy zatrudnienia

Innymi formami zatrudnienia są m.in. 

  • zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z Kodeksem cywilnym,
  • zatrudnianie pracowników tymczasowych.

więcej

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Praca tymczasowa – wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Pracodawca użytkownik – pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.

Pracownik tymczasowy – pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

ARTYKUŁY
Czego dotyczą przepisy w nowym Kodeksie Pracy?

Czego dotyczą przepisy w nowym Kodeksie Pracy?

Możliwość świadczenia pracy w domu, ale w nadzwyczajnych sytuacjach np. w przypadku choroby dziecka - zakładają przepisy przygotowywane w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy - poinformowała PAP prof. Monika Gładoch.

czytaj więcej
Młodociani, wakacyjni pracownicy

Młodociani, wakacyjni pracownicy

Okres wakacyjny to nie tylko czas odpoczynku dla osób nieletnich. Młodociani mogą pracować także w wakacje.

czytaj więcej
Zmiany dla pracowników tymczasowych

Zmiany dla pracowników tymczasowych

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązywać mają nowe regulacje w sprawie zatrudniania pracowników tymczasowych.

czytaj więcej
Elastyczne formy zatrudniania pracowników

Elastyczne formy zatrudniania pracowników

Co możemy rozumieć pod pojęciem elastycznych form zatrudniania? Co to jest flexicurity?

czytaj więcej
Telepraca, a wypadek przy pracy

Telepraca, a wypadek przy pracy

Rozwój współczesnych form komunikacji sprawił, że swoją pracę możemy wykonywać zdalnie, nawet bez wychodzenia z domu. Czy jednak możemy liczyć na te same prawa i obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy?

czytaj więcej
Ile traci budżet na nielegalnej pracy?

Ile traci budżet na nielegalnej pracy?

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 17 maja 2016 r. w siedzibie parlamentu pozytywnie zaopiniowała dla marszałka Sejmu wniosek głównego inspektora pracy w sprawie powołania Zbigniewa Ryfki na zastępce głównego insp. pracy

czytaj więcej
ROP o zatrudnieniu na umowach cywilnoprawnych

ROP o zatrudnieniu na umowach cywilnoprawnych

Ocena skali zjawiska zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienie w szarej strefie to główne tematy kolejnego posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy.

czytaj więcej
Outsourcing w praktyce

Outsourcing w praktyce

Praktyczne aspekty outsourcingu w zakresie środków ochrony indywidualnej prezentujemy na przykładzie firmy Federal-Mogul Bimet S.A. Tradycja firmy sięga lat czterdziestych ubiegłego wieku.

czytaj więcej
O nielegalnym zatrudnieniu i umowach cywilnoprawnych

O nielegalnym zatrudnieniu i umowach cywilnoprawnych

Nielegalne zatrudnienie to jeden z tematów posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy, które odbyło się we wtorek o godz. 10.00. Obrady były też poświęcone m.in. umowom cywilnoprawnym i terminowym w stosunkach pracy.

czytaj więcej