Maszyny i urządzenia

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne:

  • zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy;
  • uwzględniały zasady ergonomii. Pracodawca wyposaża w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają ww. wymagań.

więcej

W przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia należy do obowiązków pracodawcy.

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.

Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej. Miejsce i sposób zainstalowania oraz użytkowania maszyn powinny uwzględniać minimalizację ryzyka zawodowego, w szczególności poprzez:

    • zapewnienie dostatecznej przestrzeni pomiędzy ruchomymi częściami maszyn a ruchomymi lub stałymi elementami otoczenia,
    • zapewnienie, aby wszystkie używane lub produkowane materiały bądź energia były w bezpieczny sposób dostarczane i odprowadzane ze stanowiska pracy.

Każda maszyna powinna być wyposażona w element sterowniczy przeznaczony do jej całkowitego i bezpiecznego zatrzymywania.

Gdy jest to konieczne w związku z zagrożeniami, jakie stwarza maszyna, i jej nominalnym czasem zatrzymania się, maszyna powinna być wyposażona w urządzenie do zatrzymywania awaryjnego.

Elementy sterownicze maszyn mające wpływ na bezpieczeństwo muszą być widoczne i możliwe do zidentyfikowania oraz oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach.

Elementy sterownicze nie mogą stwarzać jakichkolwiek zagrożeń, w szczególności spowodowanych ich niezamierzonym użyciem.

Maszyny powinny być wyposażone w łatwo odróżniające się i odpowiednio oznakowane urządzenia do odłączania od wszystkich źródeł energii. Włączenie zasilania energią nie może powodować zagrożenia dla obsługi.

W przypadku zespołowej obsługi maszyny lub gdy stwarza ona zagrożenie dla otoczenia, należy zapewnić sygnalizację ostrzegawczą i alarmową – łatwo dostrzegalną i zrozumiałą.

Maszyny wielostanowiskowe powinny być wyposażone w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej lub świetlnej automatycznie wysyłające sygnały uprzedzające o uruchomieniu maszyny. Sygnały powinny być odbierane na wszystkich stano-wiskach pracy przy danej maszynie.

ARTYKUŁY
Obowiązki osób obsługujących urządzenia energetyczne

Obowiązki osób obsługujących urządzenia energetyczne

Szczegółowe uregulowania organizacyjne, jakie przyjęto w danym zakładzie, mogą być w szczegółach odmiennie uregulowane, niemniej jednak powinny być tak określone, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

czytaj więcej
BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych cz.1

BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych cz.1

Prace związane z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych mogą wykonywać tylko pracownicy, którzy spełniają dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie gospodarki energetycznej.

czytaj więcej
Praca na wysokości - rusztowania i ruchome podesty

Praca na wysokości - rusztowania i ruchome podesty

Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezepicznych. Wynika to z zagrożeń na jakie narażony jest pracownik znajdujący się na wysokości.

czytaj więcej
Wymagania stawiane kandydatom na operatorów suwnic

Wymagania stawiane kandydatom na operatorów suwnic

Suwnice i cięgniki to szczególnego rodzaju dźwignice, wspomagające całą masę procesów technologicznych związanych z transportowaniem ładunków w zakładach pracy.

czytaj więcej
Praca na wysokości - drabiny

Praca na wysokości - drabiny

Praca na wysokości – praca wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

czytaj więcej
Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym – cz.2

Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym – cz.2

Pokonywanie zakrętów, jazda po pochyłościach, zasady bezpieczeństwa podczas wjazdu na stropy, mosty, windy, rampy, wagony i naczepy samochodowe.

czytaj więcej
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Wymagania stawiane przeciwpożarowym instalacjom wodociągowym określono w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

czytaj więcej
Prace ziemne - zasady bezpiecznej pracy

Prace ziemne - zasady bezpiecznej pracy

Zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu wykopów. Prace ziemne należą również do prac szczególnie niebezpiecznych.

czytaj więcej
Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym - cz.1

Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym - cz.1

Wózki jezdniowe jako urządzenia techniczne są maszynami specjalnymi, przeznaczonymi do zupełnie innych zadań niż pojazdy samochodowe.

czytaj więcej
Maszyna musi być wyposażona w instrukcję

Maszyna musi być wyposażona w instrukcję

Istotnym wymogiem bezpieczeństwa jest, aby maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku była wyposażona w odpowiednią instrukcję.

czytaj więcej
Przemysł spożywczy – najpoważniejsze zagrożenia

Przemysł spożywczy – najpoważniejsze zagrożenia

W przemyśle spożywczym są używane maszyny, urządzenia i narzędzia, z których eksploatacji wynika duża liczba poważnych zagrożeń dla pracowników.

czytaj więcej
Eksploatacja urządzeń elektr. a zagrożenie wybuchem

Eksploatacja urządzeń elektr. a zagrożenie wybuchem

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż.

czytaj więcej