Młodociani

Młodocianym w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy, jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

  1. ukończyli co najmniej gimnazjum (od 1 września 2017 r. – ośmioletnią szkołę podstawową),
  2. przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

więcej

Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat. Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się.

Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia.

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.

ARTYKUŁY
Młodociani, wakacyjni pracownicy

Młodociani, wakacyjni pracownicy

Okres wakacyjny to nie tylko czas odpoczynku dla osób nieletnich. Młodociani mogą pracować także w wakacje.

czytaj więcej
Prawo do urlopu pracownika młodocianego

Prawo do urlopu pracownika młodocianego

Młodociani stanowią grupę pracowniczą otoczoną przez Kodeks pracy szczególną ochroną. Jaki zatem wymiar urlopu przysługuje pracownikowi młodocianemu?

czytaj więcej
Dzieci dorabiały nocą

Dzieci dorabiały nocą

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Inspektorzy OIP w Kielcach w czasie kontroli ujawnili grupę kilkunastu młodych ludzi wykonujących pracę w porze nocnej, bez badań lekarskich i szkoleń.

czytaj więcej
Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym

Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

czytaj więcej
Zatrudnianie młodocianych

Zatrudnianie młodocianych

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

czytaj więcej
Bezpieczeństwo pracy pracowników młodocianych

Bezpieczeństwo pracy pracowników młodocianych

Stosownie do art. 190 Kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie przekroczyła 18 lat.

czytaj więcej