Obiekty budowlane

Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

więcej

Budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Obiekt liniowy – obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

ARTYKUŁY
Ciężkość wypadku jest sprawą przypadku

Ciężkość wypadku jest sprawą przypadku

Zacytowane w tytule artykułu powiedzenie, rozpowszechnione przez Arwida Hansena, nieżyjącego już eksperta w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sprawdza się zawsze.

czytaj więcej
BHP na budowie

BHP na budowie

Jakie zagrożenia i czynniki niebezpieczne możemy spotkać na budowie?

czytaj więcej
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

czytaj więcej
Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku spoczywa na:

czytaj więcej
Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje przeciwpożarowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, a w szczególności rury i kable elektryczne,

czytaj więcej
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp na budowie

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp na budowie

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany:

czytaj więcej
Charakterystka energetyczna budynków

Charakterystka energetyczna budynków

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków - podpisana przez Prezydenta RP 3 września 2014 r.

czytaj więcej
Obowiązki właścicieli i zarządców placów zabaw

Obowiązki właścicieli i zarządców placów zabaw

Na właścicielach oraz zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla małych dzieci.

czytaj więcej
Obiekty budowlane

Obiekty budowlane

Obiekty budowlane powinny odpowiadać warunkom technicznym.

czytaj więcej