Ochrona ppoż.

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

  • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
  • zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 
  • prowadzenie działań ratowniczych.

więcej

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także ww. podmioty korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
  • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
  • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
  • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa.

ARTYKUŁY
Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach 2

Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach 2

Najczęściej zadawane pytania związane z ochroną przeciwpożarową. Część 2

czytaj więcej
Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach

Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach

Najcześciej zadawane pytania i odpowiedzi związane z ochroną przeciwpożarową. Część 1.

czytaj więcej
Zasady użycia gaśnic

Zasady użycia gaśnic

Każda gaśnica oznakowana jest nalepką, na której przedstawiono między innymi informacje dotyczące jej zastosowania, zawartości środka gaśniczego oraz krótką instrukcję obsługi.

czytaj więcej
Spawacz niemal zawsze jest narażony na ryzyko pożaru

Spawacz niemal zawsze jest narażony na ryzyko pożaru

Prace spawalnicze to prace niebezpieczne zarówno pod względem pożarowym, jak i wybuchowym. Zagrożenia wynikają tu przede wszystkim z wytwarzania przez urządzenia spawalnicze wyjątkowo wysokich temperatur.

czytaj więcej
Pożar

Pożar

W potocznym rozumieniu termin pożar oznacza samorzutne, niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia, powodujące straty.

czytaj więcej
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

W każdej firmie i w każdym zakładzie zachodzi potrzeba wykonania prac remontowych, przecięcia elementów metalowych, przyspawania lub zgrzania.

czytaj więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o PSP

Projekt ustawy o zmianie ustawy o PSP

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Po-żarnej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych. W projekcie nowelizacji ustawy wprowadzono przepisy, które dotyczą trzech zasad.

czytaj więcej
Już ponad 11 tys. pożarów traw!

Już ponad 11 tys. pożarów traw!

Od początku 2015 r. do 12 marca br. strażacy wyjeżdżali już do prawie 11 000 pożarów traw, łąk i nieużytków.

czytaj więcej
Klasy odporności pożarowej i odporności ogniowej

Klasy odporności pożarowej i odporności ogniowej

Przepisy zawarte w warunkach technicznych ustanawiają pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części: „A”, „B”, „C”, „D” i „E”.

czytaj więcej
Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje przeciwpożarowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, a w szczególności rury i kable elektryczne,

czytaj więcej
Budowa i rodzaje gaśnic

Budowa i rodzaje gaśnic

Właściciel ma obowiązek wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w gaśnice oraz obowiązek zapewnienia konserwacji oraz napraw gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

czytaj więcej
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

Nowe rozporządzenie Ministra Admninistracji i Cyfryzacji

czytaj więcej