Odpady

Odpady, to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

więcej

Gospodarka odpadami, to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami.
Gospodarowanie odpadami, to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami:

  • zapobieganie powstawaniu odpadów;
  • przygotowywanie do ponownego użycia;
  • recykling;
  • inne procesy odzysku;
  • unieszkodliwianie.

Zapobieganie powstawaniu odpadów, to środki zastosowane w odniesieniu do produktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające:

  • ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania produktu,
  • negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi,
  • zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale.

Przygotowanie do ponownego użycia, to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania.

Recykling, to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Unieszkodliwianie odpadów, to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.

ARTYKUŁY
Nowela ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Nowela ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, które wprowadzą regulatora, który ma stać na straży tego, by taryfy za dostarczanie wody i zrzut ścieków nie były zawyżane.

czytaj więcej
Czy powstanie w końcu ustawa „antyodorowa”?

Czy powstanie w końcu ustawa „antyodorowa”?

Pracę nad ustawą „antyodorową” trwają już od kilku lat, jednak nigdy nie osiągnęły swojego finału. Czy tym razem Inspekcja Ochrony Środowiska wprowadzi przepisy związane z eliminowaniem uciążliwych zapachów?

czytaj więcej
Od 1 lipca nowy system segregacji odpadów

Od 1 lipca nowy system segregacji odpadów

W lipcu na terenie całego kraju, wejdzie w życie ujednolicony Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO).

czytaj więcej
Składowanie odpadów – od czego zacząć?

Składowanie odpadów – od czego zacząć?

Na terenie przyszłego składowiska odpadów, a także jego otoczenia, muszą być przeprowadzone badania hydrologiczne i geologiczne.

czytaj więcej
Odpady komunalne na terenie zakładu pracy – procedury

Odpady komunalne na terenie zakładu pracy – procedury

Wszelkie miejsca, gdzie magazynuje się odpady komunalne na terenie firmy, muszą być właściwie oznakowane (znaki bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz określające rodzaj magazynowanych odpadów).

czytaj więcej
Rozporządzenie w sprawie wzorów oznakowania opakowań.

Rozporządzenie w sprawie wzorów oznakowania opakowań.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań stanowi wykonanie upoważnienia zwartego w art. 15 ust. 4 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

czytaj więcej
Monitoring obiektów unieszk. odpadów wydobywczych

Monitoring obiektów unieszk. odpadów wydobywczych

Z dniem 16 lipca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

czytaj więcej
Jak prawidłowo segregować odpady?

Jak prawidłowo segregować odpady?

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów

czytaj więcej