Organizacja ochrony ppoż.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy, to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmujący, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

więcej

Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

  • jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;
  • jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;
  • zakładowa straż pożarna;
  • zakładowa służba ratownicza;
  • gminna zawodowa straż pożarna;
  • powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna;
  • terenowa służba ratownicza;
  • ochotnicza straż pożarna;
  • związek ochotniczych straży pożarnych;

inne jednostki ratownicze.

ARTYKUŁY
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych

Pożar w budynku może rozprzestrzeniać się w bardzo szybkim tempie. Dlatego ważne jest uwzględnienie wymagań stawianych wyrobom budowlanym w zakresie reakcji na ogień.

czytaj więcej
Magazynowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych wywołuje przede wszystkim zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Ważne jest więc zapewnienie bezpieczeństwa osobom pracującym w magazynie, znajdującym się w pobliżu takich materiałów.

czytaj więcej
Wymagania dla organizatorów Imprez Sylwestrowych

Wymagania dla organizatorów Imprez Sylwestrowych

Okres świąteczno-noworoczny obfituje w uroczystości podczas których należy zachować szczególne bezpieczeństwo. Wymagania stawiane są zwłaszcza organizatorom imprez z udziałem ponad 50 osób, w tym bali sylwestrowych.

czytaj więcej
Gaśnice w miejscu pracy

Gaśnice w miejscu pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przepis ten odnosi się także do kwestii związanych z ochroną przeciwpożarową.

czytaj więcej
Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach.

czytaj więcej
Zagrożenie wybuchem

Zagrożenie wybuchem

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena za

czytaj więcej
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Wymagania stawiane przeciwpożarowym instalacjom wodociągowym określono w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

czytaj więcej
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w 9. krokach

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w 9. krokach

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy traktować przede wszystkim jako dokument regulujący zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym obiektu.

czytaj więcej
Poradnik na wypadek powodzi

Poradnik na wypadek powodzi

W obliczu powodzi bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkasz na nisko położonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej.

czytaj więcej
Właściwe zachowanie w czasie pożaru

Właściwe zachowanie w czasie pożaru

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zdarzenia zagrażającemu zdrowiu lub życiu ludzi należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną pod numerem telefonu 998.

czytaj więcej
Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

Główne uzupełnienie podręcznego sprzętu gaśniczego w zakładzie pracy to instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe.

czytaj więcej
Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach 7

Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach 7

Kolejne pytania i odpowiedzi związane z ochroną przeciwpożarową

czytaj więcej