Poprawa warunków pracy

Pracodawca ma narzucony przepisami szereg wymagań minimalnych przy tworzeniu stanowisk pracy. Wraz z rozwojem postępu technologicznego stanowiska pracy powinny być wyposażane w jak najnowsze rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, biorąc pod uwagę np. bilans ekonomiczny danego przedsiębiorstwa.

więcej

Dobry system wentylacji czy klimatyzacji powinien zagwarantować odpowiedni kom­fort w pomieszczeniu.

Ważne jest zachowanie:

  • odpowiedniego rozkładu temperatury,
  • prędkości powietrza,
  • czystości powietrza (mechanicznego i fizykochemicznego),
  • niskiego poziomu hałasu.

Wentylacja ma za zadanie doprowadzenie i utrzymanie powietrza w pomieszczeniach przez nią obsługiwanych w taki sposób, aby jego czystość, temperatura i ruch pozosta­wały w określonych granicach, bez ingerencji w parametry powietrza dostarczanego z zewnątrz.

Klimatyzacja ma za zadanie zapewnienie warunków komfortowych wewnątrz po­mieszczeń. Dopuszczalne parametry powietrza mogą wynikać z komfortu przebywania w tych pomieszczeniach ludzi lub procesów technologicznych.

ARTYKUŁY
Smartfony i tablety w zakładach produkcyjnych

Smartfony i tablety w zakładach produkcyjnych

Środowiska produkcyjne dostrzegają już praktyczne korzyści z adaptowania do swoich działań smartfonów, tabletów i elektroniki noszonej (wearables).

czytaj więcej
Koordynator ds. BHP

Koordynator ds. BHP

W niniejszym artykule przybliżymy: rolę koordynatora ds. bhp, sposoby powołania na funkcję koordynatora bezpieczeństwa, zakres obowiązków osoby wyznaczonej na koordynatora ds. bhp

czytaj więcej
Pomoc w zapobieganiu przyszłym zagrożeniom

Pomoc w zapobieganiu przyszłym zagrożeniom

Skuteczne zapobieganie nowym oraz pojawiającym się zagrożeniom wymaga aktualnych i wiarygodnych informacji.

czytaj więcej
BHP w mikroprzedsiębiorstwach

BHP w mikroprzedsiębiorstwach

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) tworzą kręgosłup gospodarki UE i są uważane za najważniejszy motor wzrostu gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia oraz integracji społecznej.

czytaj więcej
Kontrola warunków pracy

Kontrola warunków pracy

Celem kontroli warunków pracy jest wykrycie (ujawnienie, identyfikacja) faktów niezgodności materialnych warunków środowiska pracy z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej
Efektywne instalacje oświetleniowe dla przemysłu

Efektywne instalacje oświetleniowe dla przemysłu

W poszukiwaniu najbardziej korzystnych rozwiązań w zakresie instalacji oświetleniowych wiele zakładów decyduje się na wymianę całej technologii oświetlenia, zamiast ciągłej naprawy poszczególnych elementów systemu.

czytaj więcej
Oględziny i przeglądy urządzeń oświetleniowych

Oględziny i przeglądy urządzeń oświetleniowych

Stan techniczny urządzeń oświetleniowych oraz warunki ich eksploatacji powinny być kontrolowane w ramach oględzin i przeglądów. Brakujące i niesprawne źródła światła powinny być uzupełniane na bieżąco.

czytaj więcej
Rozwiązania IT w recepcjach nieruchomości komercyjnych

Rozwiązania IT w recepcjach nieruchomości komercyjnych

Polska branża nieruchomości komercyjnych nie odstaje od zagranicznych, a co więcej dynamicznie się rozwija. Coraz większa konkurencja w tym sektorze powoduje,

czytaj więcej
Najlepszą formą prewencji są same kontrole

Najlepszą formą prewencji są same kontrole

"Rzeczywiście skuteczność działań PIP znacząco ograniczają obecnie obowiązujące przepisy. Mamy propozycje zmian, jednak ich realizacja wymaga podjęcia inicjatywy ustawodawczej" - mówi Roman Giedrojć.

czytaj więcej
Zarządzanie i ochrona obiektów logistycznych

Zarządzanie i ochrona obiektów logistycznych

Branża TSL jest jedną z najszybciej rozwijających się w Polsce, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż obejmuje niemal wszystkie sektory gospodarki.

czytaj więcej
Produkcja potokowa jako forma organizacji pracy

Produkcja potokowa jako forma organizacji pracy

Produkcja potokowa to udoskonalona forma produkcji szeregowej, w której przedmiot przechodzi bez przerwy przez kolejne operacje wykonywane na stanowiskach...

czytaj więcej
Badanie poziomu kultury bezpieczeństwa i higieny pracy

Badanie poziomu kultury bezpieczeństwa i higieny pracy

Pojęcie kultura bezpieczeństwa i higieny pracy, będące składnikiem kultury bezpieczeń¬stwa, czy jeszcze obszerniej kultury organizacji, jest stosunkowo nowe i występuje od lat 80-tych XX wieku.

czytaj więcej