Prace niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne: 

 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;
 • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych;
 • prace na wysokości;
 • prace określone jako szczególnie niebezpieczne w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji;
 • inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

więcej

Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia:

 • bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
 • odpowiednie środki zabezpieczające;
 • instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
 • imienny podział pracy,
 • kolejność wykonywania zadań,
 • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

ARTYKUŁY
BHP w blacharni i lakierni –najpoważniejsze zagrożenia

BHP w blacharni i lakierni –najpoważniejsze zagrożenia

Ze względu na różnorodność zagrożeń występujących w zakładzie, gdzie wykonywane są prace blacharskie oraz lakiernicze, środowisko pracy może być szczególnie niebezpieczne.

czytaj więcej
D jak doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów

D jak doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów

Substancje chemiczne i mieszaniny, jak również przedmioty je zawierające są nieodzownym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw w różnych branżach.

czytaj więcej
Prace w zbiornikach

Prace w zbiornikach

Praca w zbiornikach wymaga: odpowiedniej wiedzy, właściwego przygotowania miejsca wykonywania czynności oraz stosownych zabezpieczeń.

czytaj więcej
Praca na wysokości - rusztowania i ruchome podesty

Praca na wysokości - rusztowania i ruchome podesty

Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezepicznych. Wynika to z zagrożeń na jakie narażony jest pracownik znajdujący się na wysokości.

czytaj więcej
Praca na wysokości - drabiny

Praca na wysokości - drabiny

Praca na wysokości – praca wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

czytaj więcej
Substancje niebezpieczne występujące na budowach

Substancje niebezpieczne występujące na budowach

Jednymi z najbardziej niebezpiecznych i szkodliwych substancji dla zdrowia znajdujących się na budowie są wyroby zawierajace azbest.

czytaj więcej
Prace ziemne - zasady bezpiecznej pracy

Prace ziemne - zasady bezpiecznej pracy

Zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu wykopów. Prace ziemne należą również do prac szczególnie niebezpiecznych.

czytaj więcej
Nietypowe zagrożenia podczas pracy na wysokości

Nietypowe zagrożenia podczas pracy na wysokości

To, że praca na wysokości jest niebezp. zajęciem, wydaje się oczywistością. Jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak różnorodne są związane z nią zagrożenia i jak łatwo mogą skończyć się wypadkiem albo chorobą.

czytaj więcej
Prace ziemne

Prace ziemne

Prace ziemne należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Powinny być one prowadzone z należytą starannością, na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych.

czytaj więcej
Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne

Istnieje szereg prac stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego powszechnie uznawanych za niebezpieczne. Część z nich wymieniona jest w stosownych rozporządzeniach właściwych ministrów.

czytaj więcej
Zlekceważone azbestowe zagrożenie

Zlekceważone azbestowe zagrożenie

Firma usuwająca azbest z elewacji bloku mieszkalnego nie stosowała określonych przepisami wymogów bezpieczeństwa narażając na niebezpieczeństwo pracowników i okolicznych mieszkańców.

czytaj więcej
Rusztowania - praca na wysokości

Rusztowania - praca na wysokości

Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

czytaj więcej