Prace niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne: 

 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;
 • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych;
 • prace na wysokości;
 • prace określone jako szczególnie niebezpieczne w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji;
 • inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

więcej

Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia:

 • bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
 • odpowiednie środki zabezpieczające;
 • instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
 • imienny podział pracy,
 • kolejność wykonywania zadań,
 • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

ARTYKUŁY
Spawacz niemal zawsze jest narażony na ryzyko pożaru

Spawacz niemal zawsze jest narażony na ryzyko pożaru

Prace spawalnicze to prace niebezpieczne zarówno pod względem pożarowym, jak i wybuchowym. Zagrożenia wynikają tu przede wszystkim z wytwarzania przez urządzenia spawalnicze wyjątkowo wysokich temperatur.

czytaj więcej
Prowadzenie prac gazoniebezpiecznych

Prowadzenie prac gazoniebezpiecznych

Prace gazoniebezpieczne - zalicza się do nich wszystkie prace prowadzone na czynnych urządzeniach, sieciach i instalacjach gazowych.

czytaj więcej
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze

Prace spawalnicze obejmują spawanie, napawanie, lutowanie, zgrzewanie i cięcie termiczne metali i tworzyw termoplastycznych za pomocą płomienia gazów palnych lub łuku elektrycznego.

czytaj więcej
Praca na wysokości

Praca na wysokości

Przez pojęcie „praca na wysokości” rozumiemy prace (roboty) wykonywane na: rusztowaniach, pomostach, podestach, stałych galeriach, słupach, masztach...

czytaj więcej
Obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych

Obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych powinni podejmować środki bezpieczeństwa odpowiednie do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i urazom

czytaj więcej
Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne mogą być określane w rozporządzeniach ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy określonych urządzeniach i instalacjach lub przy wykonywaniu określonych prac.

czytaj więcej
BHP przy budowie i eksploatacji sieci gazowych.

BHP przy budowie i eksploatacji sieci gazowych.

Roboty ziemne, eksploatacja sieci gazowych i przyłączy, warunki bezpieczeństwa, przyjęcie sieci gazowych do eksploatacji.

czytaj więcej
Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne — substancje i mieszaniny chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.

czytaj więcej
Produkcja cywilnych materiałów wybuchowych - wymagania

Produkcja cywilnych materiałów wybuchowych - wymagania

Firma wytwarzająca cywilne materiały wybuchowe zobowiązana jest do ich jednoznacznego oznaczenia, czyli zamieszczenia na nich nazwy producenta, kodu alfanumerycznego i znaku do odczytu elektronicznego.

czytaj więcej