Pracownik

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Pracownik ma prawo do wypoczynku.

więcej

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Pracownik jest obowiązany w szczególności:

  • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
  • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;
  • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
  • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mo-głoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
  • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
ARTYKUŁY
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w starszym wieku

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w starszym wieku

W wyniku spadku liczby zatrudnianych młodych osób w nadchodzących latach znacznie wzrośnie udział osób starszych w rynku pracy. Pracodawcy będą w coraz większym stopniu zmuszeni do korzystania ze starszych pracowników

czytaj więcej
Zmiany istniejącego stosunku pracy

Zmiany istniejącego stosunku pracy

Można wyróżnić dwa sposoby zmiany warunków pracy i płacy określonych w umowie o pracę:na mocy porozumienia stron oraz na podstawie wypowiedzenia tzw. zmieniającego.

czytaj więcej
Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym

Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek badania ryzyka zawodowego i informowania o nim pracowników.

czytaj więcej
Czy w czasie urlopu musimy odbierać służbowy telefon?

Czy w czasie urlopu musimy odbierać służbowy telefon?

Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego. Jest to dobry moment, aby zastanowić się, czy w czasie urlopu mamy obowiązek odbierać służbowy telefon?

czytaj więcej
Przekształcenie umowy terminowej

Przekształcenie umowy terminowej

Kiedy umowa na czas określony staje się umową na czas nieokreślony?

czytaj więcej
Wypłata wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia

Termin, miejsce, czas, forma czy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę – wydawać by się mogło, że wiedza na ten temat jest powszechna.

czytaj więcej
Obowiązki osób kierujących pracownikami i pracowników

Obowiązki osób kierujących pracownikami i pracowników

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby kierujące pracownikami są zobowiązane do:

czytaj więcej
Rozwiązanie umowy bezzwłoczne przez pracownika

Rozwiązanie umowy bezzwłoczne przez pracownika

Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków względem pracownika jest nową instytucją.

czytaj więcej
Mobbing i bullying

Mobbing i bullying

Mobbing to pojęcie ostatnimi laty robiące karierę, ale czym tak naprawdę on jest? Jak z nim walczyć? Jakie roszczenia za mobbing?

czytaj więcej
Zakaz dyskryminacji w pracy

Zakaz dyskryminacji w pracy

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałaś wszelkim objawom dyskryminacji.

czytaj więcej
Kiedy mija termin na wykorzystanie urlopu zaległego?

Kiedy mija termin na wykorzystanie urlopu zaległego?

Zgodnie z art. 168 kodeksu pracy urlop niewykorzystany w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

czytaj więcej
Co gdy pracodawca bezprawnie rozwiąże umowę o pracę?

Co gdy pracodawca bezprawnie rozwiąże umowę o pracę?

Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia (wypowiedzenie „dyscyplinarne” na podstawie art. 52 kp)

czytaj więcej