Środki przeciwdziałania

Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników jest obowiązany zapewnić:

  • odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone;
  • udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

więcej

Stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia.

W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

 

ARTYKUŁY
Czynniki niebezpieczne - promieniowanie optyczne

Czynniki niebezpieczne - promieniowanie optyczne

Informacje ogólne, obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego, środki przeciwdziałania promieniowaniu optycznemu, promieniowanie widzialne, nadfioletowe, podczerwone, laserowe.

czytaj więcej
Eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych

Eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych

Przez urządzenie energetyczne należy rozumieć urządzenie techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji, magazynowania, a także użytkowania paliw i energii.

czytaj więcej
Czynniki biologiczne. Ocena ryzyka zawodowego

Czynniki biologiczne. Ocena ryzyka zawodowego

Szkodliwe czynniki biologiczne to czynniki, z którymi pracownicy mają kontakt w takich zawodach jak służba zdrowia, przetwórstwo rolno-spożywcze, rolnictwo i leśnictwo, gospodarka ściekami i odpadami itp.

czytaj więcej
Czynniki niebezpieczne - drgania mechaniczne

Czynniki niebezpieczne - drgania mechaniczne

Drgania mechaniczne to drgania lub wstrząsy przekazywane do organizmu człowie¬ka przez części ciała mające bezpośredni kontakt z drgającym obiektem.

czytaj więcej
Zarządzanie nanomateriałami w miejscu pracy

Zarządzanie nanomateriałami w miejscu pracy

Nanomateriały to maleńkie cząsteczki, niewidoczne dla ludzkiego oka. Towarzyszą nam jednak w codziennym życiu, ponieważ występują w takich produktach jak żywność, kosmetyki, elektronika i leki.

czytaj więcej
Czynniki niebezp. w środowisku pracy - hałas

Czynniki niebezp. w środowisku pracy - hałas

Hałasem nazywamy każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy.

czytaj więcej
Czynniki niebezp. w środowisku pracy-prom. optyczne 2

Czynniki niebezp. w środowisku pracy-prom. optyczne 2

Druga część artykułu poświęconego promieniowaniu optycznemu. Omówione w nim zostaną rodzaje promieniowań oraz ich wpływ na człowieka.

czytaj więcej
Czynniki niebezp. w środowisku pracy - prom. optyczne

Czynniki niebezp. w środowisku pracy - prom. optyczne

Pierwsza część artykułu poświęconego promieniowaniu optycznemu. Omówione w nim zostaną informacje ogólne, obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego oraz środki przeciwdziałania.

czytaj więcej
Zapobieganie elektryczności statycznej

Zapobieganie elektryczności statycznej

Dla eliminowania niepożądanego, a często niebezpiecznego oddziaływania elektryczności statycznej stosuje się: ograniczenie generacji elektryczności statycznej, odprowadzanie ładunków i neutralizacje ładunków.

czytaj więcej
Świadectwo doradcy d.s. bezp. przewozu towarów niebezp

Świadectwo doradcy d.s. bezp. przewozu towarów niebezp

Od 9 czerwca zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

czytaj więcej
Zagrożenia psychospołeczne w Europie

Zagrożenia psychospołeczne w Europie

Streszczenie raportu przygotowanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound).

czytaj więcej
Obrabiarki do metali i tworzyw sztucznych.

Obrabiarki do metali i tworzyw sztucznych.

Każdy zakład posiada większy lub mniejszy warsztat mechaniczny – ślusarski, w którym znajdują się obrabiarki skrawające do metali, wykorzystywane najczęściej przez służby utrzymania ruchu.

czytaj więcej