Stanowiska pracy

Stanowisko pracy – przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej (nie zajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

więcej

Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo pojawienia się czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia ochronne.

Stanowiska pracy, na których wykonywane prace powodują występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narażeni na te czynniki.

Stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności:

    • z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, silnym wiatrem i spadającymi przed-miotami,
    • ze szkodliwym dla zdrowia hałasem, jak również szkodliwymi gazami, parami lub pyłami.

W razie niebezpieczeństwa powinno być możliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez pracowników lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

ARTYKUŁY
Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy

Podstawowym warunkiem jest zdobycie umiejętności realizowania tej metody wśród kadry zajmującej się szkoleniem stanowiskowym bhp w zakładzie pracy.

czytaj więcej
Bhp przy arsenie i jego związkach

Bhp przy arsenie i jego związkach

Przy wytwarzaniu i przerobie arsenu pracownicy mają obowiązek stosować środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej odpowiednie do występujących zagrożeń.

czytaj więcej
Rozwiązania IT w recepcjach nieruchomości komercyjnych

Rozwiązania IT w recepcjach nieruchomości komercyjnych

Polska branża nieruchomości komercyjnych nie odstaje od zagranicznych, a co więcej dynamicznie się rozwija. Coraz większa konkurencja w tym sektorze powoduje,

czytaj więcej
Najlepszą formą prewencji są same kontrole

Najlepszą formą prewencji są same kontrole

"Rzeczywiście skuteczność działań PIP znacząco ograniczają obecnie obowiązujące przepisy. Mamy propozycje zmian, jednak ich realizacja wymaga podjęcia inicjatywy ustawodawczej" - mówi Roman Giedrojć.

czytaj więcej
Praca stojąca - część II

Praca stojąca - część II

Skupiając uwagę czytelników na organizacji pracy stojącej i zastosowaniu dobrych praktyk ergonomicznych, nie sposób jest nie odnieść się do wysokości pola pracy.

czytaj więcej
Bezpieczeństwo i higiena służby celników

Bezpieczeństwo i higiena służby celników

Każdy kierownik urzędu celnego musi chronić życie i zdrowie funkcjonariusza celnego przez zapewnienie mu bezpiecznych oraz higienicznych warunków służby przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

czytaj więcej
Praca stojąca - część I

Praca stojąca - część I

Patrząc z perspektywy praktyka, który ma za sobą wieloletni staż pracy w branży BHP mogę pokusić się o dość dosadne stwierdzenie, że...

czytaj więcej
Wybrane zasady przyst. stanowisk dla niepełnosprawnych

Wybrane zasady przyst. stanowisk dla niepełnosprawnych

Obowiązkiem zakładu, który zatrudnia pracowników, a wśród nich osoby niepełnosprawne, jest – zgodnie z kodeksem pracy – dokonanie oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy.

czytaj więcej
Przygotowanie miejsca pracy

Przygotowanie miejsca pracy

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy przy urządzeniach cieplno-mechanicznych dopuszczający zobowiązany jest do uzyskania na to zgody koordynującego.

czytaj więcej
Nauczanie bezpiecznej pracy na stanowisku roboczym

Nauczanie bezpiecznej pracy na stanowisku roboczym

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego instruktor (mistrz lub inna wyznaczona osoba) powinien dokonać określonych zabiegów mających na celu przygotowanie procesu nauczania.

czytaj więcej
Przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach energ.

Przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach energ.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy dopuszczający zobowiązany jest do uzyskania na to zgody koordynującego.

czytaj więcej
Stanowisko pracy i zasady jego organizacji

Stanowisko pracy i zasady jego organizacji

Zasady i wytyczne (rekomendacje) organizowania pracy można zastosować na każdym stanowisku pracy.

czytaj więcej