Stanowiska pracy

Stanowisko pracy – przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej (nie zajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

więcej

Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo pojawienia się czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia ochronne.

Stanowiska pracy, na których wykonywane prace powodują występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narażeni na te czynniki.

Stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności:

    • z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, silnym wiatrem i spadającymi przed-miotami,
    • ze szkodliwym dla zdrowia hałasem, jak również szkodliwymi gazami, parami lub pyłami.

W razie niebezpieczeństwa powinno być możliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez pracowników lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

ARTYKUŁY
Nauczanie bezpiecznej pracy na stanowisku roboczym

Nauczanie bezpiecznej pracy na stanowisku roboczym

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego instruktor (mistrz lub inna wyznaczona osoba) powinien dokonać określonych zabiegów mających na celu przygotowanie procesu nauczania.

czytaj więcej
Przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach energ.

Przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach energ.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy dopuszczający zobowiązany jest do uzyskania na to zgody koordynującego.

czytaj więcej
Stanowisko pracy i zasady jego organizacji

Stanowisko pracy i zasady jego organizacji

Zasady i wytyczne (rekomendacje) organizowania pracy można zastosować na każdym stanowisku pracy.

czytaj więcej
Oświetlenie miejsca pracy

Oświetlenie miejsca pracy

Obecnie praca polega głównie na odbiorze i przetwarzaniu danych. Najwięcej informacji dostarcza oko ludzkie (około 80–90%).

czytaj więcej
Ergonomia stanowiska pracy

Ergonomia stanowiska pracy

W wieku XX, a szczególnie w jego drugiej połowie, nastąpiło wielkie przyspieszenie w postępie technologii i organizacji pracy.

czytaj więcej
BHP przy pracach administracyjno-biurowych

BHP przy pracach administracyjno-biurowych

Praca na stanowisku z komputerem. Komputery są dostępne praktycznie każdemu, ale niewielu jest obeznanych z właściwym ich użytkowaniem.

czytaj więcej
Metody badania procesu i stanowiska pracy

Metody badania procesu i stanowiska pracy

W myśl definicji Międzynarodowego Biura Pracy terminem „badania pracy” obejmujemy technikę badania metod i mierzenia pracy stosowaną do zapewnienia – podczas wykonywanej czynności – możliwie najlepszego wykorzystania

czytaj więcej
Higiena w biurze latem

Higiena w biurze latem

Latem problem higieny (lub jej braku) wśród współpracowników staje się bardziej odczuwalny. Ale nieprzestrzeganie zasad higieny ma konsekwencje dużo poważniejsze, niż wrażenia estetyczne, a badania pokazują, że ....

czytaj więcej