Thumb

Limit umów na czas określony

Umowę o pracę, oprócz tych na czas nieokreślony, zawiera się na okres próbny albo na czas określony. Kodeks pracy ograniczając możliwość zawierania umów terminowych z jednym pracodawcą, chroni pracownika przed nadużywaniem umów na czas określony przez drugą stronę stosunku pracy.
Thumb

Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę?

Pracodawca zatrudniając pracownika na pełnym etacie obowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia oraz opłacenia części składek ZUS. Ile kosztuje przyjęcie pracownika do pracy na umowę o pracę?
Thumb

„DGP”: Stałe zatrudnienie bije rekordy, mimo wirusa i kryzysu

Mimo wirusa i kryzysu w okresie pandemii wzrosła liczba pracujących na czas nieokreślony, a jednocześnie ubyło osób z mniej stabilnymi, czasowymi umowami - pisze w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".
Thumb

Sygnaliści pod ochroną wejdą do wszystkich firm

Kto zgłosi nieprawidłowości, zachowa etat czy kontrakt, choćby wcześniej miał być zwolniony – pisze środowa „Rzeczpospolita”.
Thumb

Czy można rozwiązać umowy o pracę przed rozpoczęciem zatrudnienia?

Umowa o pracę nie musi być podpisana z dniem jej rozpoczęcia. Zdarza się, że data podpisania umowy i termin rozpoczęcia pracy są różne. Czy w okresie pomiędzy złożeniem podpisu na umowie o pracę, a rozpoczęciem pracy istnieje możliwość wypowiedzenia takiej umowy?
Thumb

Przedwstępna umowa o pracę

Przedwstępna umowa zawierana jest przez strony, aby docelowo nawiązać stosunek pracy, mający nastąpić w przyszłości. Stosuje się ją, kiedy nie jest możliwe zawarcie umowy ostatecznej w danym czasie. Co powinno zostać uwzględnione w takiej umowie? Co w przypadku niewywiązania się z umowy?
Thumb

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Na podstawie wypowiedzenia zmieniającego następuje zmiana warunków pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Najczęściej ten rodzaj wypowiedzenia wpływa niekorzystnie na warunki zatrudnienia pracownika.
Thumb

Jednorazowy, niewielki przychód na podstawie umowy o dzieło a status bezrobotnego

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przedstawia m.in. kim jest osoba bezrobotna. Czy bezrobotny, który podjął kilkugodzinną pracę zarabiając przy tym niewielkie pieniądze powinien stracić status bezrobotnego? Takim przypadkiem zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Thumb

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w wypadku zawarcia umowy o pracę i umowy-zlecenia

W przypadku zawarcia umów o pracę, a także zawarcia z tym samym pracodawcą w celu obejścia ustawy umów-zleceń, przy obliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w myśl art. 1511 § 3 k.p. wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę, stanowiące podstawę obliczania dodatku mogłoby być podwyższone o wynagrodzenie z umów-zleceń, gdyby czynności wynikające z umów-zleceń były wykonywane w tym samym czasie, co obowiązki na podstawie umów o pracę. W sytuacji natomiast, gdy czynności z umów-zleceń dotyczyły obowiązków pracowniczych wyłącznie przekraczających dobowe lub przeciętne tygodniowe normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, podstawę obliczenia dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych stanowiło wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną w umowach o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2018 r., II PK 32/17).
Thumb

Przywileje matki na etacie

Przy okazji Dnia Matki przypominamy najważniejsze przywileje dotyczące pracujących matek. Jakie są prace zabronione dla ciężarnych i karmiących? Czy pracodawca może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę z ciężarną?