Thumb

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Na podstawie wypowiedzenia zmieniającego następuje zmiana warunków pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Najczęściej ten rodzaj wypowiedzenia wpływa niekorzystnie na warunki zatrudnienia pracownika.
Thumb

Jednorazowy, niewielki przychód na podstawie umowy o dzieło a status bezrobotnego

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przedstawia m.in. kim jest osoba bezrobotna. Czy bezrobotny, który podjął kilkugodzinną pracę zarabiając przy tym niewielkie pieniądze powinien stracić status bezrobotnego? Takim przypadkiem zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Thumb

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w wypadku zawarcia umowy o pracę i umowy-zlecenia

W przypadku zawarcia umów o pracę, a także zawarcia z tym samym pracodawcą w celu obejścia ustawy umów-zleceń, przy obliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w myśl art. 1511 § 3 k.p. wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę, stanowiące podstawę obliczania dodatku mogłoby być podwyższone o wynagrodzenie z umów-zleceń, gdyby czynności wynikające z umów-zleceń były wykonywane w tym samym czasie, co obowiązki na podstawie umów o pracę. W sytuacji natomiast, gdy czynności z umów-zleceń dotyczyły obowiązków pracowniczych wyłącznie przekraczających dobowe lub przeciętne tygodniowe normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, podstawę obliczenia dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych stanowiło wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną w umowach o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2018 r., II PK 32/17).
Thumb

Przywileje matki na etacie

Przy okazji Dnia Matki przypominamy najważniejsze przywileje dotyczące pracujących matek. Jakie są prace zabronione dla ciężarnych i karmiących? Czy pracodawca może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę z ciężarną?
Thumb

Czy pracodawca może zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepis ten nie jest stosowany w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Thumb

Projekt dot. pracy zdalnej skierowany do konsultacji międzyresortowych i kolejnych etapów

Całkowite lub hybrydowe wykonywanie pracy zdalnej, zasady jej wykonywania oraz nowość jaką jest okazjonalna praca zdalna - to jedne z głównych założeń projektu dotyczącego pracy zdalnej, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, który został dzisiaj skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Przepisy zaprojektowane przez resort MRPiT są jednym z elementów Polskiego Ładu.
Thumb

TK: konstytucyjny przepis dot. regulowania składek, gdy pracownik ma umowę z innym podmiotem

Za zgodny z konstytucją uznał w czwartek Trybunał Konstytucyjny przepis, z którego wynika, że pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek, jeśli pracownik wykonuje prace na jego rzecz w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią. Przepis zaskarżyły organizacje pracodawców.
Thumb

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w czasie wolnym od pracy

Przepisy prawa pracy nie rozstrzygają kwestii: czy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę poza harmonogramowymi godzinami pracy, czy też w dniu dla niego wolnym od pracy, zwłaszcza zaś w dniu ustawowo wolnym od pracy. Ta ostatnia możliwość dotyczy zwłaszcza rozwiązania umowy o pracę za pośrednictwem operatora pocztowego (listem tradycyjnym) z pracownikiem świadczącym pracę w formie zdalnej. Czy jednak ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę w takich okolicznościach można dopatrywać się w regulacji zawartej w art. 41 kodeksu pracy (dalej: KP)?
Thumb

Przejście praw majątkowych ze stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika

Śmierć pracownika jest zawsze nieplanowanym i tragicznym zdarzeniem zarówno dla rodziny jak również dla pozostałych współpracowników i pracodawcy. Po stronie podmiotu zatrudniającego powstają wówczas określone zobowiązania z tym związane. Jedną z sytuacji powstałych po śmierci pracownika jest przejście praw majątkowych nabytych w trakcie trwania stosunku pracy po zmarłym pracowniku.
Thumb

Odpowiedzialność materialna głównego księgowego

Możliwości zaliczenia potencjalnych korzyści pracodawcy z lokowania wolnych środków finansowych w niskooprocentowanym systemie (over night) na poczet wyrządzonej mu szkody nie przewiduje art. 117 § 1 k.p., który stanowi, że pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim tylko zakresie, w jakim pracodawca (lub inne osoby) przyczynił się do powstania szkody, a nie w zakresie, w jakim pracodawca mógł lub korzystał z niskooprocentowanych odsetek od lokowanych nieświadomie kwot niedopłaconego w terminie podatku dochodowego (wyrok Sądu Najwyższego z 21 listopada 2018 r., I PK 167/17).