Stosunek pracy

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

więcej

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

  • rodzaj pracy;
  • miejsce wykonywania pracy;
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
  • wymiar czasu pracy;
  • termin rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  • na mocy porozumienia stron;
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
  • z upływem czasu, na który byłą zawarta.
ARTYKUŁY
Dyżur pracownika

Dyżur pracownika

W ramach zawartej pomiędzy stronami umowy o pracę pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym

czytaj więcej
Od dzisiaj wchodzą zmiany dot. badań lekarskich prac.

Od dzisiaj wchodzą zmiany dot. badań lekarskich prac.

W dniu 7 listopada 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Uchwalona ustawa ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej.

czytaj więcej
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w starszym wieku

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w starszym wieku

W wyniku spadku liczby zatrudnianych młodych osób w nadchodzących latach znacznie wzrośnie udział osób starszych w rynku pracy. Pracodawcy będą w coraz większym stopniu zmuszeni do korzystania ze starszych pracowników

czytaj więcej
Zatrudnianie młodocianych

Zatrudnianie młodocianych

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

czytaj więcej
O nielegalnym zatrudnieniu i umowach cywilnoprawnych

O nielegalnym zatrudnieniu i umowach cywilnoprawnych

Nielegalne zatrudnienie to jeden z tematów posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy, które odbyło się we wtorek o godz. 10.00. Obrady były też poświęcone m.in. umowom cywilnoprawnym i terminowym w stosunkach pracy.

czytaj więcej
Zmiany istniejącego stosunku pracy

Zmiany istniejącego stosunku pracy

Można wyróżnić dwa sposoby zmiany warunków pracy i płacy określonych w umowie o pracę:na mocy porozumienia stron oraz na podstawie wypowiedzenia tzw. zmieniającego.

czytaj więcej
Czy wynagrodzenie minimalne to to samo co najniższe?

Czy wynagrodzenie minimalne to to samo co najniższe?

Niejednokrotnie na gruncie przepisów prawa możemy spotkać się z funkcjonowaniem dwóch różnych pojęć odnoszących się do wynagrodzenia za pracę, tj. z wynagrodzeniem minimalnym oraz wynagrodzeniem najniższym.

czytaj więcej
Masz prawo do godziwego wynagrodzenia!

Masz prawo do godziwego wynagrodzenia!

Pojęcie godziwego wynagrodzenia zostało zaczerpnięte z Europejskiej Karty Społecznej z 1961 r., którą Polska podpisała w 1991 r., w momencie wstępowania do Rady Europy.

czytaj więcej
Przekształcenie umowy terminowej

Przekształcenie umowy terminowej

Kiedy umowa na czas określony staje się umową na czas nieokreślony?

czytaj więcej
Wypłata wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia

Termin, miejsce, czas, forma czy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę – wydawać by się mogło, że wiedza na ten temat jest powszechna.

czytaj więcej
Rozwiązanie umowy bezzwłoczne przez pracownika

Rozwiązanie umowy bezzwłoczne przez pracownika

Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków względem pracownika jest nową instytucją.

czytaj więcej
Zakaz dyskryminacji w pracy

Zakaz dyskryminacji w pracy

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałaś wszelkim objawom dyskryminacji.

czytaj więcej