Wypadki przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; 
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

więcej

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej. chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

ARTYKUŁY
Nieprawidłowości podczas eksploatacji pilarki

Nieprawidłowości podczas eksploatacji pilarki

W lipcu 2013 r. w zakładzie stolarskim na terenie województwa warmińsko-mazurskiego doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy – 55-letni pracownik obsługujący pilarkę do drewna został uderzony w głowę kawałkiem deski.

czytaj więcej
Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Wypadek utożsamiany jest z wydarzeniem nagłym, najczęściej niemożliwym do przewidzenia, które powoduje obrażenia u ludzi i straty materialne. Niezaprzeczalnym jest fakt, że wypadki są zdarzeniami niepożądanymi.

czytaj więcej
Osłona była, ale w innej hali

Osłona była, ale w innej hali

Do opisanego wypadku doszło w zakładzie zatrudniającym kilkudziesięciu pracowników, zajmującym się produkcją (obróbką) średnich i małych elementów z drewna

czytaj więcej
Śmierć w studni - brutalna prawda o BHP

Śmierć w studni - brutalna prawda o BHP

Jak podają media ogólnokrajowe, w ostatnim czasie znów wydarzyły się wypadki śmiertelne, których powodem było prawdopodobne rażące zaniedbanie przepisów BHP oraz brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników.

czytaj więcej
Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

Art. 6 ust. 1 ustawy wypadkowej określa rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

czytaj więcej
Różnicowanie stopy procentowej składki wypadkowej

Różnicowanie stopy procentowej składki wypadkowej

Na stronie Rady Ochrony Pracy ukazał się materiał przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych na temat "Społeczne koszty wypadków przy pracy".

czytaj więcej
Wypadek przy pracy przed rozpoczęciem pracy?

Wypadek przy pracy przed rozpoczęciem pracy?

Najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące wypadków przy pracy

czytaj więcej
Odszkodowanie za przedmioty utracone podczas wypadku

Odszkodowanie za przedmioty utracone podczas wypadku

Czy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może starać się o odszkodowanie za przedmioty utracone w czasie wypadku przy pracy?

czytaj więcej
Amputacja palców

Amputacja palców

Do ciężkiego wypadku przy pracy doszło podczas obsługi prasy mechanicznej w zakładzie w Gorlicach.

czytaj więcej
Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Wypadki przy pracy zdarzają się częściej niż gdybyśmy chcieli. Ale co dalej? Jakie są obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy?

czytaj więcej
Związek z pracą

Związek z pracą

Aby nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, skutkujące urazem lub śmiercią uznać za wypadek przy pracy, musi ono pozostawać w związku przyczynowym z wykonywaną pracą.

czytaj więcej
Przyczyna zewnętrzna zdarzenia

Przyczyna zewnętrzna zdarzenia

Z przesłanki tej wynika możliwość uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, jeśli zdarzenie to nastąpiło wskutek działania czynników (czynnika) zewnętrznych.

czytaj więcej