Zagrożenie wybuchem

Zagrożenie wybuchem, to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. Strefa zagrożenia wybuchem, to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości.

więcej

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

ARTYKUŁY
Zagrożenie wybuchem

Zagrożenie wybuchem

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena za

czytaj więcej
Eksploatacja urządzeń elektr. a zagrożenie wybuchem

Eksploatacja urządzeń elektr. a zagrożenie wybuchem

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż.

czytaj więcej
Groźny gaz w szoferce

Groźny gaz w szoferce

Inspektor pracy przeprowadzający pierwszą kontrolę ujawnił zagrożenia, na jakie są narażeni kierowcy przygotowujący w trasie gorące posiłki.

czytaj więcej
Zastosowanie LPG w wózkach jezdniowych – cz. 3

Zastosowanie LPG w wózkach jezdniowych – cz. 3

W trzeciej części artykułu omówimy procedurę wymiany butli, postepowanie w sytuacjach kryzysowych oraz postępowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej
Spawacz niemal zawsze jest narażony na ryzyko pożaru

Spawacz niemal zawsze jest narażony na ryzyko pożaru

Prace spawalnicze to prace niebezpieczne zarówno pod względem pożarowym, jak i wybuchowym. Zagrożenia wynikają tu przede wszystkim z wytwarzania przez urządzenia spawalnicze wyjątkowo wysokich temperatur...

czytaj więcej
Pożar

Pożar

W potocznym rozumieniu termin pożar oznacza samorzutne, niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia, powodujące straty.

czytaj więcej
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

W każdej firmie i w każdym zakładzie zachodzi potrzeba wykonania prac remontowych, przecięcia elementów metalowych, przyspawania lub zgrzania.

czytaj więcej
Najczęstsze przyczyny pożarów

Najczęstsze przyczyny pożarów

Analizując statystyki zamieszczane codziennie na stronach internetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zauważyć można, że pożary stanowią około 48% wszystkich działań prowadzonych przez PSP

czytaj więcej