Zmiana prawa - BHP

W tej kategorii zbierane są wszystkie artykuły związane z szeroko rozumianymi zmianami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kategorie Zmiany prawa nie zawierają elementów charakterystycznych dla innych kategorii znajdujących się w naszym serwisie. Ze względu na bardzo szeroki zakres tematów, które mogą znaleźć się w tym miejscu nie ma tu aktów prawnych, orzecznictwa i dokumentów.

więcej

Znajdą tu miejsce omówienia zmian w prawie, nowych aktów prawnych, jak też ważniejszych orzeczeń zarówno z zakresu prawa krajowego, jak też prawa Unii Europejskiej.

ARTYKUŁY
Zmiana przepisów przy ręcznych pracach transportowych

Zmiana przepisów przy ręcznych pracach transportowych

1 maja wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

czytaj więcej
Aktualny wykaz maszyn do robót ziemnych i drogowych

Aktualny wykaz maszyn do robót ziemnych i drogowych

Od 1 kwietnia 2017 r. uległ zmianie wykaz maszyn, do których obsługi wymagana jest książka operatora. Poniżej przedstawione zostały tabele zmian.

czytaj więcej
Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Rozporządzenie, które wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. ogranicza ilość obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn.

czytaj więcej
Efektywność energetyczna budynków

Efektywność energetyczna budynków

Od stycznia 2017 r. wartości dopuszczalnych wskaźników EP dla nowobudowanych budynków oraz niektórych współczynników U dla przegród zewnętrznych budynków ulegają zmianie.

czytaj więcej
Zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadza ułatwienia i uproszczenia m.in. dla inwestorów budowlanych.

czytaj więcej
Nowe wnioski budowlane

Nowe wnioski budowlane

Uproszczenie wzorów wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

czytaj więcej
BHP przy narażeniu na pola elektromagnetyczne

BHP przy narażeniu na pola elektromagnetyczne

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. poz. 950).

czytaj więcej
Zmiana ustawy o materiałach wybuchowych

Zmiana ustawy o materiałach wybuchowych

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalił ustawę o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej
Znowelizowana dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE

Znowelizowana dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE

W dniu 20.04.2016 r. wchodzi w życie znowelizowana dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE, zastępująca dyrektywę 95/16/WE. Z tą datą dyrektywa 95/16/WE traci ważność – bez okresu przejściowego.

czytaj więcej
Zmiana ustawy o substancjach chem. i ich mieszaninach

Zmiana ustawy o substancjach chem. i ich mieszaninach

Informacja w sprawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

czytaj więcej
Od dziś - Nowe rozporządzenie w sprawie NDS!

Od dziś - Nowe rozporządzenie w sprawie NDS!

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

czytaj więcej
Zmiany zasad kontroli urządzeń radiologicznych

Zmiany zasad kontroli urządzeń radiologicznych

Rodzaje testów, które powinny być stosowane w ramach kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w jednostce ochrony zdrowia, określa wchodząca dziś w życie nowelizacja Prawa atomowego.

czytaj więcej