Zmiana prawa - BHP

W tej kategorii zbierane są wszystkie artykuły związane z szeroko rozumianymi zmianami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kategorie Zmiany prawa nie zawierają elementów charakterystycznych dla innych kategorii znajdujących się w naszym serwisie. Ze względu na bardzo szeroki zakres tematów, które mogą znaleźć się w tym miejscu nie ma tu aktów prawnych, orzecznictwa i dokumentów.

więcej

Znajdą tu miejsce omówienia zmian w prawie, nowych aktów prawnych, jak też ważniejszych orzeczeń zarówno z zakresu prawa krajowego, jak też prawa Unii Europejskiej.

ARTYKUŁY
Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Rozporządzenie, które wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. ogranicza ilość obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn.

czytaj więcej
Efektywność energetyczna budynków

Efektywność energetyczna budynków

Od stycznia 2017 r. wartości dopuszczalnych wskaźników EP dla nowobudowanych budynków oraz niektórych współczynników U dla przegród zewnętrznych budynków ulegają zmianie.

czytaj więcej
Zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadza ułatwienia i uproszczenia m.in. dla inwestorów budowlanych.

czytaj więcej
Nowe wnioski budowlane

Nowe wnioski budowlane

Uproszczenie wzorów wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

czytaj więcej
BHP przy narażeniu na pola elektromagnetyczne

BHP przy narażeniu na pola elektromagnetyczne

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. poz. 950).

czytaj więcej
Zmiana ustawy o materiałach wybuchowych

Zmiana ustawy o materiałach wybuchowych

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalił ustawę o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej
Znowelizowana dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE

Znowelizowana dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE

W dniu 20.04.2016 r. wchodzi w życie znowelizowana dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE, zastępująca dyrektywę 95/16/WE. Z tą datą dyrektywa 95/16/WE traci ważność – bez okresu przejściowego.

czytaj więcej
Zmiana ustawy o substancjach chem. i ich mieszaninach

Zmiana ustawy o substancjach chem. i ich mieszaninach

Informacja w sprawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

czytaj więcej
Projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań

Projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań

Zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

czytaj więcej
Zmiana wysokości opłat za czynności jednostek UDT

Zmiana wysokości opłat za czynności jednostek UDT

1 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

czytaj więcej
Bhp przy obsłudze przenośników - uchylone przepisy

Bhp przy obsłudze przenośników - uchylone przepisy

8 listopada 2014 r. utraci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. nr 13, poz. 51).

czytaj więcej
Od dziś - Nowe rozporządzenie w sprawie NDS!

Od dziś - Nowe rozporządzenie w sprawie NDS!

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

czytaj więcej