Badania eksploatacyjne butli oraz zbiorników gaśnic

Badania eksploatacyjne butli oraz zbiorników gaśnic

Informacja dotycząca badań eksploatacyjnych (odbiorczych i okresowych) butli w aparatach oddechowych i zbiorników gaśnic oraz zbiorników przenośnych w urządzeniach specjalnych lub będących urządzeniem specjalnym.

Zgodnie z § 1 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468) dozorowi technicznemu podlegają zbiorniki przenośne, między innymi takie jak:

1. Zbiorniki (butle) będące wyposażeniem aparatów oddechowych,

2. Zbiorniki wchodzące w skład gaśnic przenośnych i przewoźnych:

  • na czynnik gaśniczy,
  • (butle) na czynnik pędny,

3. Inne zbiorniki stanowiące wyposażenie urządzeń specjalnych, lub będące urządzeniem specjalnym, które nie są przedmiotami lub naczyniami ciśnieniowymi w rozumieniu umowy ADR.

Powyższe zbiorniki przenośne w fazie ich wytwarzania objęte są dyrektywą PED 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych, wdrożoną do polskiego prawa rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200). Natomiast badania eksploatacyjne tych zbiorników, wytworzonych zgodnie z dyrektywą i oznakowanych CE, przeprowadza UDT jako organ dozoru technicznego na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321). Obecnie nie ma rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dotyczących eksploatacji tych zbiorników, wydanego na mocy art. 8 ww. ustawy o dozorze technicznym. Oznacza to, że nie ma obecnie aktu prawnego regulującego praktyczne aspekty wykonywania dozoru w tym zakresie. Jednakże ww. ustawa o dozorze technicznym nakazuje Urzędowi Dozoru Technicznego sprawowanie dozoru nad powyższymi zbiornikami ciśnieniowymi.
W związku z tym sposób przeprowadzania badań tych zbiorników został zawarty w procedurach wdrożonego w UDT systemu jakości i oparty jest on na dobrej praktyce inżynierskiej, w której wykorzystywane są mające zastosowanie aktualne normy europejskie. Uwzględnione zostało także stanowisko odnośnie badań okresowych zbiorników gaśnic przenośnych, zawarte w piśmie Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki z dnia 6 listopada 2009 r. znak DRE-IV-078-1-MS/09.

Skomentuj