Badania lekarskie jako nieodłączny element w pracy

Badania lekarskie jako nieodłączny element w pracy

Przed przystąpieniem do pracy oraz w czasie trwania umowy, pracownik odbywa badania lekarskie. Przepisy klarownie określają w jakich sytuacjach pracownik musi poddać się badaniom.

szkolenie

Podstawą prawną określającą zakres wykonywania badań lekarskich dla pracowników jest Kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 marca 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznego ochrony zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067).

Obowiązkiem pracodawcy jest kierowanie pracowników na badania lekarskie tzw. badania profilaktyczne zarówno przed przystąpieniem do pracy, jak i w trakcie trwania stosunku pracy.  Art. 211 pkt 5 kp ustanawia także obowiązek po stronie pracownika, który musi poddać się badaniom lekarskim - wstępnym, okresowym, kontrolnym.

Badania wstępne

Badania okresowe

Badania kontrolne

Dotyczą:

  • kandydatów przyjmowanych do pracy;

Wyjątek: osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą – nie przechodzą ponownie badań wstępnych.

  • pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy;
  • innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Przeprowadzane są:

  • w terminach wskazanych przez lekarza medycyny pracy w celu ustalenia, czy stan zdrowia pracownika umożliwia mu w dalszym ciągu pracę na zajmowanym stanowisku;
  • w cyklach uzależnionych od rodzaju czynnika szkodliwego lub uciążliwego na stanowisku pracy.

Dotyczą:

  • pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na substancję i czynniki rakotwórcze lub pyły zwłókniające, a także:

- po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami;

- po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie ją takimi badaniami.

Przeprowadzone są:

  • obowiązkowo w sytuacji, gdy pracownik stawia się do pracy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni.

 

Skomentuj