Badanie zachorowań na choroby zawodowe

Badanie zachorowań na choroby zawodowe

Zadania służby bhp. Oddzielną częścią zadania nr 11 jest udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.

Podstawą prawną obowiązku badania zachorowań na choroby zawodowe są zapisy kodeksu pracy, a w szczególności:

• art. 235:

Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi PIS i właściwemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę.

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:

 – ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem PIS,

 – przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,

 – zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.

• art. 236:

Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych cho­rób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wy­ników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na ostatni zapis, rozszerzający zakres analizowania przyczyn zachorowań na inne choroby niż zawodowe, a związane z warunkami środowiska pracy. Taki zapis zobowiązuje służbę bhp do zwracania uwagi w swoich działaniach także na ten problem i uwzględnianiu go w analizach warunków pracy, treści instrukcji bhp, ocenie ryzyka zawodowego, doborze odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i środków ochrony zbiorowej. Zachorowania na choroby inne niż choroby zawodowe bardzo często powodowane są niezachowaniem zasad ergonomii na stanowiskach pracy czy przy poszczególnych czynnościach.

Pamiętać należy, że zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy to zapewnienie takich warunków w pracy, aby pracownik przeżył w zdrowiu cały swój okres aktywności zawodowej.

W zasadzie, mimo zapisów zobowiązujących pracodawcę do szeregu działań w przedmiotowym temacie, a w zadaniu służby bhp jedynie wskazanie na „udział”, w praktyce całą problematykę zachorowań na choroby zawodowe prowadzi służba bhp.

Skomentuj