Będą nowe zaświadczenia po ukończeniu szkolenia BHP

Będą nowe zaświadczenia po ukończeniu szkolenia BHP

Na etapie projektowania znajduje się właśnie projekt rozporządzenia zmieniającego obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nowelizacja wprowadza zmiany przepisu §1a pkt 2 ww. rozporządzenia odnoszącego się do pojęcia jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiana nazewnictwa dotyczy:

  1. placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego zmienia się na: placówkę kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego,
  2. szkołę ponadgimnazjalną zmienia się na: szkołę ponadpodstawową,
  3. jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową zmienia się  na: instytut badawczy, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową),
  4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej zmienia się na: przedsiębiorcę prowadzącego działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Ostatnia zmiana nazewnictwa ma o tyle ważne znaczenie, że osoba fizyczna prowadząca działalność, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie może prowadzić działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jako jednostka organizacyjna. Osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencjonowaną nie jest przedsiębiorcą i do czasu zarejestrowania działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie stanowi jednostki organizacyjnej w rozumieniu art. §1a pkt 2 lit. e ww. rozporządzenia.

Zmianie miałby ulec również przepis §14 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia dotyczący grup pracowników, którzy podlegają szkoleniom okresowym bhp. Chodzi tu o zmiany, które wprowadziła ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, określające możliwość zwolnienia niektórych pracowników administracyjno-biurowych z odbywania szkoleń okresowych w dziedzinie bhp. Zwolnienie dotyczy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Skomentuj