Będą nowe zaświadczenia po ukończeniu szkolenia BHP

Będą nowe zaświadczenia po ukończeniu szkolenia BHP

Na etapie projektowania znajduje się właśnie projekt rozporządzenia zmieniającego obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obecnie obowiązujący przepis §14 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia w sprawie szkoleń okresowych bhp obejmuje dwie grupy pracowników:

  • pracowników administracyjno-biurowych oraz
  • innych niewymienionych w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Projekt rozporządzenia zakłada jednak rozdzielenie powyższego przepisu na dwa punkty:

  • pkt 5 miałby zastosowanie do pracowników administracyjno-biurowych, z zastrzeżeniem art. 2373 § 22 – 24 Kodeksu pracy (czyli zwolnionych od szkolenia okresowego) oraz
  • pkt 6 odnosiłby się do pracowników innych niewymienionych w pkt 1-5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powyższa zmiana, oprócz dostosowania do aktualnego stanu prawnego, może ułatwić pracodawcom określenie poszczególnych grup stanowisk dla potrzeb szkolenia w dziedzinie bhp. Obecny przepis § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia może bowiem prowadzić do kwalifikowania wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach określonych w tym punkcie (w tym np. nauczycieli, pracowników podmiotów leczniczych, instytutów badawczych) do jednej grupy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Obecnie projekt rozporządzenia zmieniającego znajduję się na etapie opiniowania. Jednak resort przygotowujący nowelizację przewiduje, że wejdzie on w życie już w maju 2019 r. Wyjątek stanowią zmiany w § 1a pkt 2 lit. a) rozporządzenia – ta zmiana miałaby wejść w życie od 1 września 2019 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, ze zm.),
  2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, ze zm.).

Źródła:

  1. www.rcl.gov.pl

Skomentuj