Będą nowe zaświadczenia po ukończeniu szkolenia BHP

Na etapie projektowania znajduje się właśnie projekt rozporządzenia zmieniającego obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Trwają obecnie pracę nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, ze zm.).

Główną zmianą, którą przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego jest rezygnacja z   obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej dotychczas we wzorze karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do ww. rozporządzenia. Zmiana ta podyktowana jest faktem, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła dokument rządowy pt.: „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci i pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. W związku z tym członkowie Rady Ministrów zostali zobowiązani do przeprowadzenia, w terminie 1 roku od dnia przyjęcia niniejszego dokumentu, działań w zakresie deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/ pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

Ważne! Dotychczasowe wzory karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp mogą być nadal stosowane bez obowiązku stawiania na nich pieczęci/pieczątek, nie dłużej jednak niż do końca dnia 31 grudnia 2019 r. Natomiast karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp wydane przed wejściem w życie zmian do rozporządzenia zachowują moc.

Projekt rozporządzenia wprowadza także zmiany dostosowujące do aktualnego stanu prawnego, zmienionego głównie wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wyprowadzenia uproszeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. 

Nowelizacja wprowadza zmiany przepisu §1a pkt 2 ww. rozporządzenia odnoszącego się do pojęcia jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiana nazewnictwa dotyczy:

 1. placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego zmienia się na: placówkę kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego,
 2. szkołę ponadgimnazjalną zmienia się na: szkołę ponadpodstawową,
 3. jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową zmienia się  na: instytut badawczy, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową),
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej zmienia się na: przedsiębiorcę prowadzącego działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Ostatnia zmiana nazewnictwa ma o tyle ważne znaczenie, że osoba fizyczna prowadząca działalność, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie może prowadzić działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jako jednostka organizacyjna. Osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencjonowaną nie jest przedsiębiorcą i do czasu zarejestrowania działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie stanowi jednostki organizacyjnej w rozumieniu art. §1a pkt 2 lit. e ww. rozporządzenia.

Zmianie miałby ulec również przepis §14 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia dotyczący grup pracowników, którzy podlegają szkoleniom okresowym bhp. Chodzi tu o zmiany, które wprowadziła ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, określające możliwość zwolnienia niektórych pracowników administracyjno-biurowych z odbywania szkoleń okresowych w dziedzinie bhp. Zwolnienie dotyczy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Obecnie obowiązujący przepis §14 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia w sprawie szkoleń okresowych bhp obejmuje dwie grupy pracowników:

 • pracowników administracyjno-biurowych oraz
 • innych niewymienionych w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Projekt rozporządzenia zakłada jednak rozdzielenie powyższego przepisu na dwa punkty:

 • pkt 5 miałby zastosowanie do pracowników administracyjno-biurowych, z zastrzeżeniem art. 2373 § 22 – 24 Kodeksu pracy (czyli zwolnionych od szkolenia okresowego) oraz
 • pkt 6 odnosiłby się do pracowników innych niewymienionych w pkt 1-5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powyższa zmiana, oprócz dostosowania do aktualnego stanu prawnego, może ułatwić pracodawcom określenie poszczególnych grup stanowisk dla potrzeb szkolenia w dziedzinie bhp. Obecny przepis § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia może bowiem prowadzić do kwalifikowania wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach określonych w tym punkcie (w tym np. nauczycieli, pracowników podmiotów leczniczych, instytutów badawczych) do jednej grupy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Obecnie projekt rozporządzenia zmieniającego znajduję się na etapie opiniowania. Jednak resort przygotowujący nowelizację przewiduje, że wejdzie on w życie już w maju 2019 r. Wyjątek stanowią zmiany w § 1a pkt 2 lit. a) rozporządzenia – ta zmiana miałaby wejść w życie od 1 września 2019 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, ze zm.).

Źródła:

 1. www.rcl.gov.pl

Skomentuj