Będzie nowa książka operatora

Będzie nowa książka operatora

Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Trwają obecnie prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Celem znowelizowania rozporządzenie jest:

  1. dostosowanie treści przepisów rozporządzenia do obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz
  2. określenie nowego wzoru książki operatora, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Ad. 1

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz zmiany wymaga brzmienie dotychczasowej nazwy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Ad. 2

Zasadniczą zmianą jest aktualizacja dotychczasowej książki operatora określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Zmiana ta wynika z pojawiających się przypadków fałszowania wpisów do książki operatora, a nawet całych książek operatora. Od 2015 r. do 23 maja 2019 r. Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie poinformowało o 69 przypadkach wszczęcia postępowania o sfałszowanie książek operatorów. Były to zarówno przypadki dopisania uprawnień jak i dokumenty sfałszowane w całości podrobioną pieczęcią suchą oraz sfałszowanymi pieczęciami i podpisami przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Do ujawnienia niezgodności dochodziło najczęściej podczas weryfikacji uprawnień przez służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub przy weryfikacji uprawnień osób przystępujących do kolejnych egzaminów na uprawnienia operatora.  Informacje te potwierdza Główy Inspektor Pracy, który ujawnił od 2015 r. do połowy 2017 r. – 18 takich zdarzeń. 

Ponadto poprzez zmianę załącznika nr 2 jednocześnie spełniony zostanie, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 28 czerwca 2018 r., wymóg dotyczący deregulacji stosowanie pieczęci, w dokumencie rządowym pt. Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/ pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Dotychczasowy załącznik nr 2 zawiera bowiem obowiązek opatrywania książki operatora pieczęcią. Nowy wzór książki operatora, w postaci karty, nie będzie zawierał takiego wymogu.

Skomentuj