Będzie nowa książka operatora

Trwają prace nad proj1ektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Trwają obecnie prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Celem znowelizowania rozporządzenie jest:

  1. dostosowanie treści przepisów rozporządzenia do obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz
  2. określenie nowego wzoru książki operatora, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Ad. 1

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz zmiany wymaga brzmienie dotychczasowej nazwy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Ad. 2

Zasadniczą zmianą jest aktualizacja dotychczasowej książki operatora określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Zmiana ta wynika z pojawiających się przypadków fałszowania wpisów do książki operatora, a nawet całych książek operatora. Od 2015 r. do 23 maja 2019 r. Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie poinformowało o 69 przypadkach wszczęcia postępowania o sfałszowanie książek operatorów. Były to zarówno przypadki dopisania uprawnień jak i dokumenty sfałszowane w całości podrobioną pieczęcią suchą oraz sfałszowanymi pieczęciami i podpisami przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Do ujawnienia niezgodności dochodziło najczęściej podczas weryfikacji uprawnień przez służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub przy weryfikacji uprawnień osób przystępujących do kolejnych egzaminów na uprawnienia operatora.  Informacje te potwierdza Główy Inspektor Pracy, który ujawnił od 2015 r. do połowy 2017 r. – 18 takich zdarzeń. 

Ponadto poprzez zmianę załącznika nr 2 jednocześnie spełniony zostanie, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 28 czerwca 2018 r., wymóg dotyczący deregulacji stosowanie pieczęci, w dokumencie rządowym pt. Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/ pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Dotychczasowy załącznik nr 2 zawiera bowiem obowiązek opatrywania książki operatora pieczęcią. Nowy wzór książki operatora, w postaci karty, nie będzie zawierał takiego wymogu.

Aktualny stan prawny

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Osoba, która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora. Wzór książki operatora określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Książka operatora jest w formie składanej papierowej książki.

Uprawnienia w formie ww. książki operatora wydawane są zgodnie z treścią rozporządzenia dotychczasowego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, który zgodnie z nowym stanem prawnym nosi nazwę Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Zakres rozporządzenia zmieniającego

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. obejmuje zmianę:

  1. § 23 oraz § 25 ust. 3 w zakresie brzmienia nazwy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz
  2. załącznika nr 2 w zakresie wzoru książki operatora.

Zmiana załącznika nr 2 oznacza wprowadzenie nowego wzoru książki operatora. Nowa książka operatora to forma karty plastikowej której wzór określono w załączniku do projektowanego rozporządzenia.

Osoby, które przystąpiły do sprawdzianu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ale nie otrzymały wpisu do książki operatora uzyskają wpis do książki operatora, która będzie miała formę plastikowej karty. Po przeprowadzonym sprawdzianie przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego karta taka będzie przekazywana osobom, które uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzianu. W przypadku ukończenia ponownego szkolenia i uzyskania przez osobę pozytywnego wyniku sprawdzianu, na inną niż dotychczas maszynę, o której mowa w załącznika nr 1 do rozporządzenia, na posiadane przez niego uprawnienie, wydawana będzie nowa książka operatora w formie ww. karty plastikowej.  

Dotychczas uzyskane książki operatora zachowują ważność i nie będzie obowiązku wymiany ich  na nowe. Obowiązkowa ich wymiana, w przypadku osób nie rozszerzających swoich uprawnień, dotyczyłaby bardzo dużej liczby osób i stanowiłaby niepotrzebne obciążenie.

W efekcie nastąpi zmiana wydawanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie książek operatora, które będą stanowiły formę plastikowej karty zamiast dotychczas obowiązujących tradycyjnych papierowych książek operatora w formie składanego dokumentu.

Wszystkie książki  operatora wydane do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia zachowują ważność.

Zdaniem ustawodawcy projektowana regulacja nie będzie generować kosztów dla sektora przedsiębiorców i sektora publicznego. Natomiast może przyczynić się do łatwiejszej weryfikacji przez pracodawców posiadanych przez pracowników uprawnień.

Ponadto nowe przepisy przyczynią się do znacznego zmniejszenia ilości dokumentów mających postać papierowych książek operatora. Od momentu wejścia w życie zmienionej regulacji, książka operatora będzie miała postać karty plastikowej (jednej karty niezależnie od liczby uzyskanych przez operatora uprawnień).

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Termin wejścia w życie pozwoli na przygotowanie się Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do wydawania książek operatora zgodnie z nowym wzorem. 

Poniżej prezentujemy projektowany wzór książki operatora.

blank

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583).

Źródło:

  1. www.rcl.gov.pl

Komentarze (1)

grzegorz

mar 08, 2023 at 10:51 AM Reply

Wymiana uprawnien

Skomentuj