Będzie nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN

Będzie nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN

Przygotowywany przez MRPiPS projekt rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ma zapewnić lepszą ochronę pracowników.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, które ma wejść w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

Wydanie nowego rozporządzenia podyktowane jest koniecznością wdrożenia do prawa krajowego postanowień dyrektywy Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r., która to ustanowiła czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego. W opracowanym projekcie zostały także uwzględnione wnioski Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (MKds.NDSiN).

Nowe rozporządzenie będzie uwzględniało 13 wniosków MKds.NDSiN, których wprowadzenie do rozporządzenia ma zapewnić lepszą ochronę pracowników narażonych na działania szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Projektowane rozporządzenie będzie miało również wpływ na ograniczenie występowania ewentualnych chorób zawodowych.

Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia

  1. Projekt rozporządzenia zakłada dodanie nowych substancji chemicznych do aktualnie obowiązującego wykazu z wartościami NDS i dla niektórych z nich wartościami NDSCh. Są to m.in.:
  • difenyloamina – frakcja wdychalna z wartością NDS 8 mg/m3. Jest to substancja o szerokim zastosowaniu w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym oraz gumowym;
  • 4-chloro-3-metylofenol (PCMC) – frakcja wdychalna z wartością NDS 5 mg/m3. Dokumentacja i propozycja wartości NDS dla tej substancji została przygotowana na wniosek użytkowników tej substancji, głównie konserwatorów zabytków stosujących roztwory alkoholowe tego związku do konserwacji papierów oraz do dezynfekcji tkanin;
  • kwas nadoctowy (PAA) – z wartością NDS 0,8 mg/m3 i NDSCh 1,6 mg/m3. Ze względu na skutki zdrowotne dla człowieka kwas nadoctowy został zaklasyfikowany do substancji szkodliwych w następstwie wdychania oraz w kontakcie ze skórą i po połknięciu, do substancji żrących powodujących poważne oparzenia skóry, uszkodzenia oczu oraz mogących spowodować podrażnienie dróg oddechowych. Roztwory wodne PAA wykazują działanie drażniące na drogi oddechowe i oczy, dlatego określona została wartość NDSCh;
  • eter tert-butylowo-etylowy (ETBE) – z wartością NDS 100 mg/m3 i NDSCh 200 mg/m3. W Polsce substancja ta produkowana jest w zakładach PKN ORLEN S.A. i Grupa LOTOS. Podstawą do wyznaczenia wartości NDS były badania wykonane na ochotnikach, u których po narażeniu na ETBE w stężeniu 212 mg/m3 (LOAEL – najniższy poziom narażenia) przez 2h zaobserwowano podrażnienie błon śluzowych oczu, nosa i górnych dróg oddechowych oraz niewielkie zaburzenia funkcji płuc, mieszczące się w granicach wartości fizjologicznych;
  • propano-1,3-sulton – z wartością NDS 0,007 mg/m3. Narażenie zawodowe na tę substancję dotyczy osób uczestniczących w procesie produkcji lub stosujących detergenty, inhibitory korozji lub inne produkty powstałe z użyciem tej substancji. Propano-1,3-sulton wchłania się do organizmu przez skórę, układ oddechowy i pokarmowy;

Skomentuj