Będzie większe wsparcie dla prowadzących zakłady aktywności zawodowej

Zwiększenie wsparcia dla pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, którzy w związku z COVID-19 zmagają się ze spadkiem przychodów z działalności gospodarczej zakłada m.in. nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, który rząd przyjął we wtorek.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Jak informuje CIR, rząd chce w ten sposób zwiększyć wsparcie dla pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, którzy w związku z COVID-19 zmagają się ze spadkiem przychodów z działalności gospodarczej oraz przestojami. W komunikacie zauważono, że stan epidemii uniemożliwia terminowe wykonanie umów zawieranych pomiędzy beneficjantami środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a instytucjami, które przyznają dane środki. Dlatego wskazano, że konieczne jest umożliwienie aneksowania umów i wykorzystania środków w 2021 r.

W nowelizacji znajdują się rozwiązania dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Będzie istniała również możliwość otrzymania refundacji zarówno wynagrodzenia, jak i należnych składek oraz podatków (zamiast refundacji wyłącznie wynagrodzenia). Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie miał dostęp do danych pochodzących z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności. Umożliwi to – jak wyjaśniono – weryfikację orzeczeń o niepełnosprawności oraz pozwoli na zwolnienie wnioskodawców z obowiązku przedkładania orzeczeń lub ich kopii i zastąpienie ich oświadczeniami weryfikowanymi przez urzędników. Uproszczony ma też zostać obowiązek informacyjny dotyczący obniżonych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracodawców posiadających certyfikat dostępności. W projekcie noweli doprecyzowano wydawanie przez PFRON decyzji dotyczących wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W projekcie znalazły się też inne rozwiązania. W myśl jednego z nich osoby, które prowadzą podmioty pieczy zastępczej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą musiały dbać o współpracę z odpowiednimi służbami, a także zapewnić personelowi odpowiedni poziomu informacji o aktualnym stanie prawnym. Będą musiały także monitorować stan zaopatrzenia w środki ochrony osobistej i szybko reagować w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia braków w tym zakresie. Projekt nowelizacji wprowadza też zmianę, która pozwoli zabezpieczyć świadczenie integracyjne dla tych uczestników centrów integracji społecznej, którzy objęci zostali kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

blank

Skomentuj